مقاله بررسي تغييرات پوشش جنگلي در دامنه هاي شمالي البرز (مطالعه موردي: حدفاصل دره هراز و دره چالوس، شهرستان هاي چالوس، نوشهر، نور و آمل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در علوم محيطي از صفحه 1 تا 20 منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات پوشش جنگلي در دامنه هاي شمالي البرز (مطالعه موردي: حدفاصل دره هراز و دره چالوس، شهرستان هاي چالوس، نوشهر، نور و آمل)
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغييرات پوشش جنگلي
مقاله دامنه شمالي البرز
مقاله NDVI (شاخص تفاضلي نرمال شده)
مقاله داده هاي ماهواره اي TM و +ETM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوحه گر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش جمعيت و استفاده غيرمنطقي منابع به ويژه پوشش جنگلي اثرات زيانباري را براي بشر در برداشته است. در مناطق شمالي ايران نيز به دليل تخريب پوشش جنگلي شاهد وقوع مخاطرات طبيعي متعددي در سال هاي اخير بوده ايم. محدوده مورد مطالعه در شمال رشته کوه هاي البرز در استان مازندران و در محدوده شهرستان هاي چالوس، نوشهر، نور و آمل قرار دارد. در اين بررسي از داده هاي اخذ شده توسط سنجنده هاي TM و ETM+ ماهواره لندست که در فصل تابستان سال هاي 1988 و 2000 تهيه شده اند استفاده گرديده است. در اين تحقيق ابتدا از اصول سنجش از دور و تکنيک هاي پردازش رقومي تصاوير استفاده شد و سپس در ادامه با استفاده از شاخص هاي NDVI و تبديلات Tasseld cap تجزيه و تحليل شد و در ادامه فرآيند آشکارسازي تغييرات انجام گرفت. در نهايت با استفاده از تحليل هاي فوق، روند کلي تغييرات پوشش، تغييرات موضوعي هر يک و پوشش جنگلي منطقه مورد بررسي قرار گرفت. بررسي انجام شده نشان داد که محدوده داراي پوشش جنگلي منطقه در طي دو دوره 2719 کيلومترمربع (کل 5121 کيلومترمربع) مي باشد و در طي دو دوره بيشترين تغييرات مساحت در مناطق جنگلي نيمه انبوه صورت گرفته است و از نظر توزيع مکاني مساحت اراضي جنگلي نيز حدود 32 درصد تغييرات مکاني را تجزيه نموده اند. در ضمن بررسي تغييرات رخ داده در توزيع جغرافيايي تراکم پوشش گياهي نيز نمايان گر بروز تغييرات افزايشي در توزيع جغرافيايي مقادير تراکم در منطقه مورد مطالعه است که به طور متوسط حدود 3.2 درصد محاسبه شده است.