مقاله بررسي تنوع برخي ژنوتيپهاي ناشناخته زيتون درکلکسيون ايستگاه تحقيقات طارم با استفاده ازمارکرهاي مورفولوژيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1389 در زيست شناسي ايران از صفحه 520 تا 531 منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع برخي ژنوتيپهاي ناشناخته زيتون درکلکسيون ايستگاه تحقيقات طارم با استفاده ازمارکرهاي مورفولوژيک
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيتون
مقاله کلکسيون زيتون طارم
مقاله تجزيه کلاستر
مقاله ذخاير ژنتيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترك زبان بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: صبورا عذرا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مزيناني سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسايي ژنوتيپها و ايجاد بانکهاي ژن در حفظ و حراست از ذخاير ژنتيکي يک کشور اهميت بسياري دارد. بانکهاي ژرم پلاسم حاوي گنجينه هاي ژنتيکي بسيار ارزشمند و مهم براي تحقق اهداف انتخاب و اصلاح نژاد در بين گونه ها يا ارقام مي باشند. با توجه به اينکه ايران به عنوان يکي از خاستگاههاي زيتون در جهان مطرح مي باشد، شناسايي و حفاظت از ذخاير ژنتيکي زيتون کشور، شناسايي باغهاي قديمي و ساماندهي ژنوتيپهاي موجود در آن نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است. حدود 35 سال قبل، تعداد 25 رقم زيتون از مناطق مختلف جهان در باغ هاشم آباد در اطراف شهرستان گرگان کاشته شدند. به منظور حفاظت هر چه بيشتر از اين ارقام ارزشمند، در سال 1377 قلمه هاي ريشه دار شده اين درختان به ايستگاه تحقيقات زيتون طارم واقع در شهرستان طارم منتقل و کشت گرديدند. در اين ايستگاه تعداد 9 تکرار از هر رقم کاشته شد و نام اختصاري Tn براي اين ژنوتيپها در نظر گرفته شد. به منظور بررسي ميزان قرابت اين ژنوتيپهاي ناشناخته با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيک، نمونه گيري از برگ و ميوه 15 ژنوتيپ منتخب با سه تکرار (در مجموع 45 درخت)، مطابق با روشهاي استاندارد انجام گرديد. کلاستر اوليه براي تعيين دوري و نزديکي اين ژنوتيپها و تشخيص تکرار پايه ها رسم شد. سپس با استفاده از آناليز واريانس، صفات کمي تعيين شده اي را که در تشخيص ژنوتيپها موثر بودند، معرفي گرديد. همچنين اطلاعات به دست آمده براي رسم کلاستر اين ارقام در مقايسه با ارقام شناخته شده ايراني مورد استفاده قرار گرفت. نتايج به دست آمده بيانگر آن است که ارقام مورد بررسي از تنوع بسيار بالايي برخوردارند و داراي فاصله ژنتيکي معني داري نسبت به ارقام ايراني مي باشند و ميتوان از اين ارقام در برنامه هاي اصلاح نژاد استفاده نمود.