مقاله بررسي تنوع زير واحدهاي گلوتنين با وزن ملکولي بالا (HMW-GS) در نمونه هاي Aegilops crassa بومي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 103 تا 111 منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع زير واحدهاي گلوتنين با وزن ملکولي بالا (HMW-GS) در نمونه هاي Aegilops crassa بومي ايران
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Aegilops crassa؛ تنوع ژنتيکي
مقاله زيرواحدهاي گلوتنين با وزن مولکولي بالا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بام نشين مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طالعي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي محمدجعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تنوع زيرواحدهاي گلوتنين با وزن ملکولي بالا (HMW-GS) در 120 نمونه Aegilops crassa با دو نوع ژنوم تتراپلوئيد (2n=4x=28) و هگزاپلوئيد (2n=6x=42) با روش SDS-PAGE مورد مطالعه قرار گرفت. الگوي نواربندي متفاوتي بين نمونه هاي تتراپلوئيد و هگزاپلوئيد و همچنين داخل سطوح پلوئيدي براي زيرواحدهاي گلوتنين مشاهده شد. يازده واريانت آللي مختلف در مکان ژني Glu- Dcr1 مشاهده شد. حداکثر فراواني نسبي مربوط به واريانت آللي 12+3 با فراواني 9/30 درصد و حداقل آن مربوط به واريانت 10+2 با فراواني 5/0 درصد بود. علاوه بر آلل هاي شناخته شده در ژنوم D، آلل جديد ديگري که بين آلل 1، 12 و T2 قرار مي گرفت، مشاهده گرديد. همچنين شش آلل جديد ديگر که در محدوده ژنوم D قرار نمي گرفتند و در نتيجه احتمالا مربوط به ژنوم M مي باشند، مشاهده گرديد. تجزيه کلاستر و تجزيه به مختصات اصلي نتوانستند نمونه هاي مورد مطالعه را بر اساس مناطق جغرافيايي از همديگر تفکيک نمايند. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که نمونه هايAe. crassa  مورد مطالعه يک منبع مناسبي از زيرواحدهاي گلوتنين با وزن ملکولي بالا مي باشند که مي توانند در راستاي بهبود کيفيت گندم مورد مطالعه قرار گرفته و در صورت اثبات سودمندي آن ها در برنامه هاي اصلاحي استفاده گردند.