مقاله بررسي تنوع ژنتيکي در ژنوتيپ هاي جو: -I پروتئين هاي ذخيره اي دانه (هوردئين) و صفات زراعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه 585 تا 604 منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيکي در ژنوتيپ هاي جو: -I پروتئين هاي ذخيره اي دانه (هوردئين) و صفات زراعي
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو
مقاله صفات زراعي
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله پروتئين ذخيره اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاج منصور شهاب
جناب آقای / سرکار خانم: بي همتا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نبي پور عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: پيرسيدي سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: نيك خواه حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي جو، 22 صفت زراعي و پروتئين ذخيره اي در 64 ژنوتيپ جو دريافت شده از موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر کرج مورد ارزيابي قرار گرفتند. الگوهاي پلي پپتيدي پروتئين هاي ذخيره اي جو با به کارگيري روش SDS-PAGE از نظر سه هوردئين مهم (B، C و D) مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج الگوهاي نوارهاي پلي پپتيدي پروتئين هاي ذخيره اي نشان داد که نوارهاي الکتروفورز داراي دامنه بين 30 تا 120 کيلو دالتون بود و تعداد 51 نوار پلي مورف به دست آمد. بيشترين تعداد نوار به B-Hordein با 22 نوار،C-Hordein  با 21 نوار و D-Hordein با 8 نوار اختصاص داشت. در تجزيه خوشه اي با رسم دندروگرام UPGMA بر اساس فاصله اقليدسي، صفات زراعي به شش گروه ژنوتيپي و بر اساس ضريب تشابه جاکارد نوارهاي پلي پپتيدي به 11 گروه تفکيک شدند. اين موضوع بيانگر تنوع بالا در ژنوتيپ هاي مورد بررسي بود. هيستوگرام رسم شده بر اساس فراواني نوارهاي پلي پپتيدي نشان داد که B-hordein با داشتن بيشترين فراواني نقش ويژه اي در بررسي پلي مورفيسم دارد.