مقاله بررسي توليد بتالاكتاماز وسيع الطيف در اشريشياکلي هاي جدا شده از عفونت هاي ادراري و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در كرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1390 در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه 86 تا 94 منتشر شده است.
نام: بررسي توليد بتالاكتاماز وسيع الطيف در اشريشياکلي هاي جدا شده از عفونت هاي ادراري و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در كرمانشاه
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشريشيا کلي
مقاله عفونت ادراري
مقاله آنتي بيوگرام
مقاله کرمانشاه
مقاله ESBL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجري پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي بديعه
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي حسنا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه ظهور ارگانيسم هايي كه قادر به توليد بتالاکتامازهاي با طيف وسيع (ESBL) هستند، بحراني در درمان عفونت هاي باکتريايي محسوب مي شود. اشريشياكلي مولد عفونت ادراري، هم مانند بسياري از باکتري ها قادر به توليد اين نوع از بتالاكتامازهاست. اين آنزيم ها بر آنتي بيوتيك هايي مثل سفتازيديم، سفوتاكسم، سفپودوكسيم و سفپيم موثرند. از آنجايي كه شناسايي اين نوع باكتري ها به صورت روتين در آزمايشگاه ها صورت نمي گيرد كسب اطلاعاتي در خصوص ميزان فراواني باكتري هاي مولد اين آنزيم ها ضروري به نظر مي رسد.
روش کار: اين مطالعه توصيفي- مقطعي در روي 200 ايزوله اشريشيا کلي عامل بروز عفونت ادراري در شهر کرمانشاه انجام گرفت. پس از تشخيص اشريشيا کلي با تست هاي بيوشيميايي مرسوم، ميزان حساسيت آنها نسبت به آنتي بيوتيک هاي مختلف به روش کربي باير و توليد ESBL به روش DDST تعيين شد.
يافته ها: بيشترين ميزان حساسيت به ترتيب به ايمي پنم (100%)، آميکاسين (97%)، نيتروفورانتوئين (95.5%)، جنتاميسين (85%)، سفپيم (75%)، سفتازيديم (74%)، افلوکساسين (73.5%)، سيپروفلوکساسين، سفترياکسون و آزترئونام (71%) و سفوتاکسيم (70%) و در مقابل بيشترين ميزان مقاومت به ترتيب نسبت به آمپي سيلين (77%)، کربني سيلين (76%)، پي پراسيلين (74%) و کوتريموکسازول (62.5%) مشاهده شد. ميزان مقاومت به سفالوسپورين هاي نسل سوم بين 63-75% بود. پنجاه و چهار مورد (27%) از ايزوله هاي مورد بررسي ESBL توليد کردند و اکثر آنها يعني 47 ايزوله (87%) قادر بودند که هر چهار نوع آنزيم ESBL مورد مطالعه را توليد نمايند.
نتيجه گيري: با توجه به شباهت ها و تفاوت هاي مشاهده شده در خصوص فراواني مقاومت هاي آنتي بيوتيک و نيز فراواني ايزوله هاي مولد ESBL در نواحي مختلف کشور و نيز ساير کشورها توصيه مي شود جهت جلوگيري از شکست هاي درماني، آزمايش هاي مربوط به تشخيص اين آنزيم ها در کنار آنتي بيوگرام، به صورت روتين در آزمايشگاه هاي ميکروب شناسي انجام پذيرد.