مقاله بررسي توليد رواناب و رسوب در سازندهاي ريزدانه نئوژن با كمك باران ساز (مطالعه موردي: حوزه آبخيز طالقان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه 215 تا 229 منتشر شده است.
نام: بررسي توليد رواناب و رسوب در سازندهاي ريزدانه نئوژن با كمك باران ساز (مطالعه موردي: حوزه آبخيز طالقان)
این مقاله دارای 15 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسوب
مقاله رواناب
مقاله باران ساز
مقاله واحدهاي نئوژن
مقاله طالقان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدهاشم
جناب آقای / سرکار خانم: فيض نيا سادات
جناب آقای / سرکار خانم: پيروان حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زهتابيان غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ايران، سازندهاي ريزدانه مربوط به نئوژن به خاطر وجود املاح گچ و نمك از جمله حساس ترين سازندها به فرسايش بوده و عامل اصلي توليد رسوب معلق در بيشتر حوضه ها به شمار مي روند. هدف از اين پژوهش بررسي واحدهاي ريزدانه نئوژن حوزه آبخيز طالقان از نظرحساسيت به فرسايش و توليد رواناب، با تاكيد بر ويژگي هاي ذاتي و با بهره گيري از باران ساز صحرايي مي باشد. در اين پژوهش، در آغاز با تجزيه و تحليل نمونه هاي سازند برداشت شده از واحدهاي ريزدانه منطقه بر پايه واحدهاي كاري ژئومرفولوژي، سازند نئوژن بر مبناي ويژگي هاي شيميايي و املاح موجود در نمونه ها به چندين زيرواحد جداسازي و سپس در هر زيرواحد رواناب و رسوب معلق با همانندسازي باران در دو شدت 30 و 60 ميلي متر در ساعت اندازه گيري شد. نتايج بدست آمده از اين پژوهش نشان مي دهد كه در بيشتر نمونه ها نسبت تخريبي به كل املاح موجود بيش از 1.9 بوده و لذا بر پايه روش پتي جان (1973) و با توجه به ميزان املاح غالب پنج واحد شامل NgSiH، NgSi، gy1C، gy1CG وgy2CH  جداسازي شد. بررسي ميزان رواناب و مقايسه ميانگين ها به روش دانكن نشان داد كه در سطح 0.05، واحد NgSiH بيشترين ميزان رواناب ورسوب را توليد كرده و پس از آن واحدهاي NgSi، gy2CH، gy1CG  و gy1C قرار دارند. بررسي روند توليد رسوب و رواناب با گذشت زمان نشان مي دهد كه واحدهاي NgSiH و NgSi به سرعت به حالت اشباع رسيده و در آنها توليد رواناب و رسوب معلق ثابت مي شود. ولي واحدهاي gy1CG وgy1C  هرچند كه ميزان رسوب معلق كمي را در زمان هاي اوليه (10 دقيقه اول و دوم) ايجاد مي كنند ولي با گذشت زمان به خاطر اشباع شدن رس ها و ايجاد جريان هاي لاوي، ميزان رسوب معلق آنها به ويژه در 10 دقيقه سوم به شدت افزايش مي يابد.