مقاله بررسي خواص فيزيكي و مورفولوژيكي چهار ژنوتيپ گردو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 63 تا 70 منتشر شده است.
نام: بررسي خواص فيزيكي و مورفولوژيكي چهار ژنوتيپ گردو
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردو
مقاله خواص فيزيكي
مقاله خواص مورفولوژيكي
مقاله مدلينگ جرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي عزيز
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي مقدم محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشخصه هاي فيزيكي محصولات كشاورزي از مهمترين پارامترها در طراحي سيستم هاي درجه بندي، انتقال، فرآوري و بسته بندي مي باشند. در بين مشخصه هاي فيزيكي محصولات كشاورزي، ابعاد، جرم، حجم، سطح تصوير و سطح رويه از اهميت بالايي در سيستم هاي اندازه بندي برخوردار هستند. در اين تحقيق ابتدا خصوصيات مورفولوژيكي ژنوتيپ هاي گردو موجود در شهرستان تبريز اندازه گيري شد. سپس ژنوتيپ هايي كه از لحاظ درصد مغز، ميوه دهي جانبي و عملكرد در حد بالا بودند، انتخاب شده (ژنوتيپ هاي 536، 564، 570 و 572) و علاوه بر خصوصيات مورفولوژي، خصوصيات فيزيكي نيز در آنها اندازه گيري شد. سيستم هاي درجه بندي گوناگون، اندازه گيري ميوه ها را بر اساس پارامترهاي خاص بيان مي كند. در بين صفات مورفولوژي اندازه گيري شده، ژنوتيپ 570 با وزن تك دانه 46/12 گرم و وزن مغز 25/8 گرم و با 21/66 درصد مغز و حداقل طول و قطر دانه 34 ميلي متر از ساير ژنوتيپ ها متمايز شد. همبستگي هاي ساده نشان داد كه بين شكل دانه با قطر دانه، طول دانه و طول مغز ارتباط و همبستگي معني دار و منفي وجود دارد و همچنين بين شكل دانه با بافت پوست و رنگ پوست ارتباط و همبستگي معني دار و مثبت و طول دانه با صفاتي از قبيل بافت پوست، سختي پوست ارتباط و همبستگي معني دار و منفي وجود دارد. در مورد خواص فيزيكي اندازه گيري شده، بزرگ ترين قطر مربوط به ژنوتيپ 570 با 44 ميلي متر كه اختلاف معني داري با ساير ژنوتيپ ها دارد. مدل هاي پيش بيني جرم گردو نشان دادند كه بين مدل هاي خطي بر اساس قطر كوچك تر، قطر متوسط و قطر بزرگتر بيشترين همبستگي وجود دارد. در بين سيستم هايي كه درجه بندي گردوها را بر پايه ابعاد (دسته 1) انجام مي دهند، مدل قطر كوچك با رابطه خطي مناسب ترين مدل است.