مقاله بررسي دانش و رفتار در زمينه مشكلات چشمي ناشي از رايانه در كاربران آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در بينا از صفحه 121 تا 127 منتشر شده است.
نام: بررسي دانش و رفتار در زمينه مشكلات چشمي ناشي از رايانه در كاربران آن
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي فلاورجاني خليل
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي مسيح
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس زاده سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: پرورش محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حسني سيدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان سنجري مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: احتشامي افشار آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف:‌ بررسي دانش و رفتار در زمينه مشكلات چشمي ناشي از كار با رايانه در كاربران آن.
روش پژوهش: در اين مطالعه مقطعي تعداد 123 كاربر حرفه اي رايانه از بين كارمندان واحدهاي اداري دانشگاه توسط تكميل پرسشنامه خودايفا تحت بررسي قرار گرفتند. پرسشنامه حاوي اطلاعات جمعيتي و 9 پرسش جهت بررسي دانش كاربران در مورد سندرم بينايي ناشي از رايانه (CVS: computer vision syndrome) و 9 پرسش ديگر در مورد نحوه رفتار كاربران در اين زمينه بود.
يافته ها: تعداد 69 زن و 54 مرد با ميانگين سني 31.3±7.1 سال و تحصيلات بالاتر از ديپلم تا دكترا بررسي شدند. همه شركت كنندگان در مطالعه بيش از يك ساعت در روز و 70 كاربر 56.2) درصد) بيش از 3 ساعت در روز از رايانه استفاده مي كردند. ميزان آگاهي كاربران در زمينه ابعاد مختلف از 7.6 تا 78.5 درصد متفاوت بود، به نحوي كه افراد در زمينه لزوم تنظيم كنتراست و شفافيت تصوير 78.5) درصد) و لزوم استراحت منظم در زمان كار مداوم با رايانه 46.5) درصد) بيش از ساير موارد اطلاع داشتند. بر خلاف آن دانش افراد در مورد ميزان نور مناسب محيط از ساير موارد محدودتر بود، به نحوي كه تنها 7.6 درصد افراد از اين امر اطلاع داشتند. ميزان به كارگيري صحيح رايانه به منظور حفظ سلامت بينايي از 25.3 تا 76 درصد متغير بود. كم ترين ميزان مربوط به مراجعه به موقع جهت انجام معاينات چشم پزشكي برآورد گرديد. 28 كاربر 22.8) درصد) اظهار داشتند كه CVS را از منابع علمي مطالعه نموده اند اما تنها دو كاربر 7.1) درصد) تمامي علايم CVS را به درستي مي دانستند. در مورد نحوه برخورد با CVS هيچ كدام از كاربران به تمامي پرسش ها پاسخ صحيح ندادند.
نتيجه گيري: در اين مطالعه دانش كاربران رايانه در زمينه CVS در حد بسيار پاييني ارزيابي شد و به كارگيري دانش موجود نيز مطلوب نبود.