مقاله بررسي دقت روش عکسبرداري در برآورد درصد تاج پوشش گياهي در بوته زارهاي استان يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مرتع از صفحه 333 تا 344 منتشر شده است.
نام: بررسي دقت روش عکسبرداري در برآورد درصد تاج پوشش گياهي در بوته زارهاي استان يزد
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش عکسبرداري
مقاله برآورد
مقاله تاج پوشش
مقاله نير
مقاله چاه افضل
مقاله دامنه شيرکوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مروتي شريف آباد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني ميبدي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي سيداكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پارامتر تاج پوشش گياهي در بسياري از برنامه ريزي ها و مديريت مراتع کاربرد دارد که روش هاي مختلفي براي اندازه گيري آن ابداع شده است. معرفي روش مناسب در يک منطقه که از سرعت و دقت کافي برخوردار بوده و هزينه کمي در بر داشته باشد، در تحقيقات و مطالعات مرتعداري از اهميت زيادي برخوردار است. با توجه به پيشرفت تکنولوژي و توسعه سخت افزار و نرم افزارهاي مورد استفاده در عکسبرداري، اين روش در زمان و با هزينه کم امکان مطالعه سطوح گسترده را فراهم مي سازد که در صورت داشتن دقت کافي مي تواند در مطالعه مورد استفاده قرار گيرد. بررسي دقت و کارايي برآورد درصد تاج پوشش گياهان بوته اي استان يزد با استفاده از تصاوير زميني تهيه شده به وسيله دوربين عکاسي ديجيتالي در اين پژوهش مدنظر بوده است. در اين تحقيق سه رويشگاه الگو براي تحت پوشش قرار دادن حداکثر گونه هاي بوته اي استان انتخاب گرديد، ارتفاعات نيز با گونه غالب درمنه کوهي، مراتع مهريز با گونه غالب درمنه دشتي و رويشگاه چاه افضل اردکان با گونه غالب اشنان. در اين سه رويشگاه بعد از تعيين تعداد پلات به روش ترسيمي و ابعاد پلات بر اساس سطح گونه غالب اقدام به نمونه برداري شد. از هر پلات در ارتفاع مناسب به طوري که دوربين در مرکز تصوير و پلات قرار گرفته و تمام پلات در تصوير ديده شود، عکسبرداري شد. همزمان ميزان تاج پوشش به تفکيک گونه گياهي به روش مستقيم با متر در پلات برآورد گرديد. درصد تاج پوشش هر گونه در هر پلات بر روي تصاوير ديجيتالي تهيه شده پس از انتقال به رايانه با استفاده از نرم افزار آرک ويو (Arc View) برآورد گرديد. سپس اعداد درصد پوشش تاجي هر پلات که به هر دو روش به دست آمده بود. برحسب درصد در هر سه رويشگاه مورد مطالعه، در نرم افزار SPSS و به روش آزمون t زوجي آزمون شد. نتايج نشان داد که با اطمينان 95 درصد (P<0.05) در هر سه رويشگاه بين درصد پوشش گياهان مورد مطالعه به روش مستقيم و روش عکسبرداري اختلاف معني دار وجود ندارد. لذا براي تعيين درصد تاج پوشش در بوته زارهاي استان يزد مي توان از روش عکسبرداري و نرم افزارهاي موجود استفاده کرد.