مقاله بررسي رابطه بين بارش و توپوگرافي در دامنه هاي شرقي و غربي منطقه کوهستاني تالش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه 63 تا 84 منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين بارش و توپوگرافي در دامنه هاي شرقي و غربي منطقه کوهستاني تالش
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عنصر بارش
مقاله دامنه هاي شرقي و غربي کوهستان تالش
مقاله رابطه بين توپوگرافي و بارش
مقاله تحليل رگرسيون
مقاله رگرسيون گام به گام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساري صراف بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي عبدالحميد
جناب آقای / سرکار خانم: مصري علمداري پريچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي مطالعه روابط بين بارندگي و ويژگي هاي جغرافيايي و توپوگرافي دامنه هاي شرقي و غربي کوهستان تالش، متغيرهاي توپوگرافي و جغرافيايي شامل ارتفاع، عرض جغرافيايي، فاصله تا منبع تامين کننده رطوبت و متغيرهاي توپوگرافيک ديگري، از جمله شيب، جهت دره ها و فاصله تا مانع انسدادي در جهات هشتگانه جغرافيايي بررسي شده اند.
براي انجام اين تحقيق، از آمار بارش 26 ساله ( 1385-1360) 41 ايستگاه هواشناسي و باران سنجي موجود در منطقه استفاده شده است. متغيرهاي توپوگرافي ـ جغرافيايي نيز با استفاده از نقشه هاي توپوگرافي 1:50000 و 1:100000 و 1:250000 و عکس هاي ماهواره اي منطقه استخراج شده اند. ضرايب همبستگي بين متغيرهاي توپوگرافي – جغرافيايي با انواع بارش هاي سالانه و فصلي، در دامنه هاي شرقي و غربي محاسبه شده و معادلات پيش بيني بارش هاي منطقه با روش رگرسيون گام به گام تهيه شده اند.
نتايج پژوهش نشان مي دهند که بارندگي دامنه هاي شرقي تالش، بسيار بيشتر از دامنه هاي غربي آن است و کوهستان تالش به صورت سدي در برابر بارش هاي خزري عمل کرده، از نفوذ هواي مرطوب به سمت دامنه هاي غربي تالش جلوگيري مي کند. متغير ارتفاع در دامنه هاي غربي رابطه مثبت و در دامنه هاي شرقي رابطه منفي با بارش ها دارد. همچنين اثر متغيرهاي توپوگرافي با جهت جغرافيايي نيز تغيير مي کند. يافته هاي تحقيق نشان مي دهند تاثير متغيرهاي توپوگرافي در دامنه هاي شرقي تالش بيشتر از دامنه هاي غربي آن بوده، در فصل زمستان کمترين مقدار تاثيرگذاري عوامل توپوگرافي و جغرافيايي را بر روي بارش هاي هر دو دامنه مشاهده مي کنيم.