مقاله بررسي رابطه بين راهبردهاي فرهنگ پذيري و سلامت رواني در ميان مهاجران: نمونه موردي مطالعه شهر کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه 147 تا 170 منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين راهبردهاي فرهنگ پذيري و سلامت رواني در ميان مهاجران: نمونه موردي مطالعه شهر کرمانشاه
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهاجرت
مقاله سلامت رواني
مقاله راهبرد فرهنگ پذيري
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي گل مراد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مقاله، بررسي رابطه بين استراتژيهاي فرهنگ پذيري و سلامت رواني مهاجران شهر کرمانشاه مي باشد. امروزه بخش قابل توجهي از مردم براي بهتر شدن وضعيت خود و فرزندانشان معمولا از زادگاه خود به مناطقي مهاجرت مي كنند كه امكان پيشرفت براي آنان مناسبتر باشد، مجبور به مهاجرت از زادگاه خود به مناطق ديگر مي شوند، در بسياري موارد اين مهاجران با محيطهايي مواجه مي شوند كه از نظر فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با محيط زندگي قبلي آنان تفاوت بسياري دارد مطالعات نشان داده اند كه هنگامي كه افراد با يك محيط فرهنگي جديد روبرو مي شوند كه با فرهنگ بومي آنان تفاوتهاي اساسي دارد با مشكلات زيادي در سازگاري با آن محيط مواجه مي شوند، تا جايي كه فشار ناشي از اين مساله آنان را دچار استرسهاي زيادي مي كند. در اين مقاله با استفاده از روش پيمايش و از طريق پرسشنامه ساختار يافته براي 400 نفر مهاجر که بطور تصادفي انتخاب شدند، داده ها گردآوري شد. از روشهاي آماري تحليل عامل براي روايي سازه، آلفاي کرونباخ براي پايايي ابزار سنجش، ضريب همبستگي پيرسون براي آزمون فرضيات، تحليل واريانس براي آزمون مقايسه ميانگين ها و رگرسيون و تحليل مسير براي سنجش مدل تحقيق استفاده شد. براساس يافته هاي تحقيق رابطه معني داري بين متغيرهاي، راهبردهاي فرهنگ پذيري (r=0.74) و فرهنگ پذيري در مقصد (r=0.119) و مدت اقامت (r=0.41) با سلامت رواني مهاجران وجود دارد. نتايج رگرسيون چند متغيره نشان مي دهد که متغير وابسته مستقيما تحت تاثير متغيرهاي راهبردهاي فرهنگ پذيري (Beta=0.66)، فرهنگ پذيري در مقصد (Beta=0.18، تحصيلات (Beta=0.36)، وضعيت مسکن (Beta=0.095)، وضعيت تاهل (Beta=0.096) و منزلت شغلي (Beta=0.22) قرار گرفته است و در مجموع اين متغيرها توانسته اند مقدار (R2=0.67) از تغييرات متغير وابسته را تبيين کنند. در مدل مسير، پنج متغير مذکور به صورت مستقيم و ساير متغيرها به صورت غيرمستقيم تاثير معني داري بر روي متغير وابسته داشته است.