مقاله بررسي رابطه بين ميزان مهارتهاي مديريتي مديران و اثر بخشي آنان در سازمانها و ادارات کل دولتي شهرستان بجنورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در پژوهشنامه تربيتي از صفحه 159 تا 183 منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين ميزان مهارتهاي مديريتي مديران و اثر بخشي آنان در سازمانها و ادارات کل دولتي شهرستان بجنورد
این مقاله دارای 25 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت
مقاله مهارتهاي مديريتي
مقاله مديران
مقاله اثر بخشي
مقاله سازمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روغني مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام زاده حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: منفردي راز براتعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين مهارتهاي مديريتي مديران و اثر بخشي آنان در سازمانها و ادارات کل دولتي شهرستان بجنورد در سال 87 مي باشد. روش تحقيقي توصيفي از نوع همبستگي مي باشد. مساله اصلي تحقيق اين است که، آيا رابطه اي بين ميزان برخورداري از مهارتهاي مديريتي مديران و اثر بخشي مديران وجود دارد؟ که در قالب فرضيه اصلي با عنوان، بين مهارتهاي مديريتي مديران و ميزان اثر بخشي آنها رابطه وجود دارد، بيان شده است. جامعه آماري پژوهش شامل 1400 نفر از کارکنان ادارات کل مستقر در شهرستان بجنورد مي باشند که با روش نمونه گيري طبقه اي نسبي، نمونه مناسب با استفاده از جدول کرجسي و مورگان به حجم 302 نفر انتخاب گرديد و دو پرسشنامه محقق ساخته مهارتهاي مديريتي و اثر بخشي در اختيار آنان قرار گرفت. در اين پژوهش براي برآورد اعتبار پرسشنامه پژوهش از روش آلفاي کرونباخ بر روي افراد نمونه استفاده شده است. بر اساس نتايج نرم افزار آماري، spss ضريب همبستگي 97 درصد محاسبه گرديد.
جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي شامل شاخصهاي آماري (رسم جدول فراواني، درصد فراواني، نمودارها) و همچنين از آمار استنباطي (جداول افقي، آزمون پيرسون، اسپيرمن، رگرسيون ساده و گام به گام) و نتايج بدست آمده نشان ميدهد که با توجه به مقدار کمترين سطح معناداري آزمون F که کوچکتر از 0.05 است بين مهارتهاي مديريتي مديران و ميزان اثر بخشي آنها رابطه وجود دارد .