مقاله بررسي رابطه بين هوش هيجاني و تعهد سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1387 در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه 27 تا 39 منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين هوش هيجاني و تعهد سازماني
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله خودآگاهي
مقاله خودمديريتي
مقاله آگاهي اجتماعي
مقاله مديريت روابط
مقاله تعهد سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاييان علي
جناب آقای / سرکار خانم: كشته گر عبدالعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف شناسايي رابطه بين “هوش هيجاني” و “تعهد سازماني” انجام شده است. بدين منظور، پرسش نامه اي براي سنجش اين متغيرها طراحي و پس از اطمينان از روايي و پايايي ابزار اندازه گيري، در ميان نمونه اي متشکل از 84 نفر از کارکنان “بانک مسکن” توزيع شد. روش تحقيق حاضر “پيمايشي – هم بستگي” بوده است.
نتايج تحقيق حاضر نشان داد که هوش هيجاني با تعهد سازماني کارکنان داراي رابطه معني داري است. از بين ابعاد هوش هيجاني (يعني: خودآگاهي عاطفي، خودمديريتي، آگاهي اجتماعي و مديريت روابط) نيز، “مديريت روابط”، بيشترين تاثير را بر تعهد سازماني (r=0,73) نشان داد. در پايان، براي افزايش تعهد سازماني از طريق افزايش سطح هوش هيجاني، پيشنهاداتي به مديران ارايه شد.