مقاله بررسي رابطه بين وضعيت ماكروارگونومي و سطح رضايت شغلي در يك كارخانه توسعه و عمران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1387 در سلامت كار ايران از صفحه 15 تا 20 منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين وضعيت ماكروارگونومي و سطح رضايت شغلي در يك كارخانه توسعه و عمران
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماكروارگونومي
مقاله ميكروارگونومي
مقاله عوامل انساني
مقاله رضايتمندي شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي احسان اله
جناب آقای / سرکار خانم: اميني نويدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پورعبديان سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: ريسمانچيان مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ماكروارگونومي يك نگرش اجتماعي- فني است كه به طراحي سازماني، سيستم كار و نيز طراحي تعامل هاي انسان ماشين، انسان محيط و انسان شغل مي پردازد و بر مشاركت كاركنان تاكيد دارد. با بكارگيري ماكروارگونومي بسياري از اصول ارگونومي خرد خود به خود در نظر گرفته مي شود استفاده صحيح از شيوه هاي ماكروارگونومي مي تواند منجر به بالا رفتن رضايتمندي از كار شود.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي- تحليلي از نوع مقطعي مي باشد. روش جمع آوري داده ها بر اساس بازديد، و تكميل پرسشنامه مي باشد. جامعه مورد مطالعه شامل 83 از پرسنل كارخانه اي وابسته به ايران خودرو مي باشد. در اين تحقيق از 2 پرسشنامه استفاده كرديم. يكي پرسشنامه بررسي وضعيت ماكروارگونومي كه از 30 سوال طراحي شد كه عوامل مختلف را در محيط كار مورد بررسي قرار مي داد.
يافته ها: ميانگين سن افراد مورد بررسي 30.8 سال مي باشد. بيشترين افراد در گروه سني 26-30 سال قرار دارند 44.6) درصد). بيشتر افراد داراي سابقه كاري 4 تا ‌7 سال هستند 56.6) درصد) و سطح تحصيلات بيشتر افراد ديپلم مي باشد 56.6) درصد). ميانگين نمره ماكروارگونومي در كل جامعه مورد مطالعه 59.8 بدست آمد. ماكزيمم نمره اي كه فرد به اين وضعيت داده است برابر 85 و كمترين نمره برابر 30 بوده است.
آزمون همبستگي پيرسون نشان داد كه بين حيطه كلي ماكروارگونومي و رضايت شغلي رابطه مستقيم وجود دارد (P<0.001-r=0.638).
نتيجه گيري: بين نتايج اصلي بدست آمده در تحقيق ما در زمينه وضعيت ماكروارگونومي با نتايج تحقيقات مشابه نظير تحقيق براريان (1385) و رجب زاده (1381) كه از شاخص (Relative Stress Index) RSI استفاده كرده اند تقريبا همخواني وجود دارد. همچنين ميان نتايج رضايت شغلي تحقيق ما با نتايج تحقيقات مشابه نظير تحقيقات باسي (2002) در كاركنان سوئدي،‌ گارسيا و مولينا (1999) بر روي كاركنان اسپانيايي و نتايج تحقيق پرتوي (1385) در كاركنان ذوب آهن اصفهان و داوري (1382) در كاركنان نيروگاه شهيد منتظري اصفهان همبستگي وجود دارد.