مقاله بررسي رابطه رشد افقي سريع شهر يزد و تحرکات جمعيتي در اين شهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه 105 تا 124 منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه رشد افقي سريع شهر يزد و تحرکات جمعيتي در اين شهر
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد افقي سريع
مقاله شهر يزد
مقاله تحرکات جمعيتي
مقاله مهاجرتهاي روستا – شهري و حرکات مرکز – پيرامون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزپور ملكه
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده دلير كريم
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل پور نجما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهر يزد از دهه 1350 با پديده رشد افقي سريع روبه رو بوده است. موضوع رشد اندازه و اندام شهر به خودي خود يک معضل به شمار نمي رود، ليکن ترکيب آن با مقوله زمان يا به عبارتي «سرعت يافتن رشد افقي شهر» در مقايسه با رشد ساير ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سياسي شهر است که مي تواند آن را به عنوان يک مساله مطرح نمايد و بايد از آن جلوگيري يا آن را ساماندهي کرد و  اين امر به مدد شناخت عوامل به وجود آورنده و تاثيرات بجا مانده از آن ميسر مي شود. بر اساس يافته هاي تحقيق، از يک سو مهاجرتهاي روستا شهري آن هم با انگيزه اشتغال در اين شهر به عنوان يکي از عوامل عمده و موثر بر پيدايش اين پديده در شهر يزد محسوب مي گردد و از سوي ديگر، رشد افقي سريع شهر يزد موجب حرکات مرکز ـ پيرامون در اين شهر به عنوان يکي از آثار و پيامدهاي آن شده است. پس، از يک طرف توجه به برنامه ريزي منطقه اي در جهت پخشايش متعادل جمعيت و فعاليت در پهنه استان در جهت ممانعت از مهاجرت به شهر يزد و از طرف ديگر، تهيه برنامه جامع بافت قديم شهر در جهت بازگرداندن شرايط مطلوب زندگي در اين بافت ضروري است. پژوهش حاضر به روش توصيفي – تحليلي و پيمايشي با استفاده از تکنيک مطالعات کتابخانه اي و مطالعات ميداني از طريق تکميل پرسشنامه انجام گرفته است.