مقاله بررسي رابطه رضايت جنسي و تعهد زناشويي زوجين شهرستان شهرضا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در اصول بهداشت رواني از صفحه 233 تا 238 منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه رضايت جنسي و تعهد زناشويي زوجين شهرستان شهرضا
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد زناشويي
مقاله رضايت جنسي
مقاله زوج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه سياه مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محبي سيامك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عشق و شهوت از غرايز و اصلي انسان ها است که فقدان تامين آن خود را با ملايم و عوارض ديگري نظير ناراحتي هاي جسماني، افسردگي و نارضايتي از زندگي زناشويي و حتي طلاق نشان مي دهد.
روش کار: پژوهش حاضر که با هدف تعيين رابطه تعهد زناشويي و رضايت جنسي شهرستان شهرضا در سال 1387 انجام گرفته است يک مطالعه توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري شامل کليه زوجين شهرضا و نمونه مورد نظر شامل 42 زوج (84 نفر) بودند که به صورت خوشه اي دو مرحله اي از بين پرونده هاي خانواده هاي تحت پوشش مراکز بهداشتي درماني به طور تصادفي انتخاب شدند. در جمع آوري اطلاعات از پرسش نامه تعهد زناشويي و رضايت جنسي محقق ساخته استفاده شد. جهت تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون و آزمون تي مستقل استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که بين تعهد زناشويي و رضايت جنسي رابطه معني داري وجود دارد (r=0.475 و P≤0.001). هم چنين بين طول مدت ازدواج با تعهد زناشويي (P=0.021) و رضايت جنسي (P=0.013) رابطه وجود دارد و هر چه طول مدت ازدواج کمتر باشد تعهد و رضايت جنسي بيشتر است. بين رضايت جنسي و تحصيلات نيز رابطه معني داري وجود دارد (P=0.042) به اين معني که هر چه ميزان تحصيلات بالاتر باشد رضايت جنسي در زوجين بيشتر خواهد بود.
نتيجه گيري: ارتقا در رضايت جنسي مي تواند در افزايش تعهد زناشويي نقش موثري داشته باشد.