مقاله بررسي رابطه ساده و چندگانه يادگيري سازماني و اعتماد اجتماعي در سازمان با توسعه کارکنان دانشگاههاي دولتي پزشکي و غيرپزشکي جنوب شرق کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1390 در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه 159 تا 182 منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ساده و چندگانه يادگيري سازماني و اعتماد اجتماعي در سازمان با توسعه کارکنان دانشگاههاي دولتي پزشکي و غيرپزشکي جنوب شرق کشور
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه کارکنان
مقاله اعتماد سازماني
مقاله تيم
مقاله آموزش
مقاله يادگيري سازماني
مقاله دانشگاههاي دولتي جنوب شرق کشور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگ ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: سيادت سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: هويدا رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي رابطه يادگيري سازماني و اعتماد اجتماعي در سازمان با توسعه کارکنان دانشگاههاي دولتي پزشکي و غير پزشکي جنوب شرق کشور بود. روش پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه آماري شامل کليه اعضاي هيات علمي رسمي و کارکنان رسمي و پيماني دانشگاههاي دولتي پزشکي و غير پزشکي جنوب شرق کشور بودند که در سال تحصيلي 89-88 به خدمت اشتغال داشتند. از دانشگاههاي مذكور 6 دانشگاه بصورت تصادفي انتخاب گرديد كه بين آنها 240 نفر بصورت تصادفي و متناسب با حجم به عنوان نمونه انتخاب شد. سپس پرسشنامه هاي يادگيري سازماني، اعتماد سازماني و توسعه کارکنان بين آنها توزيع و پس از جمع آوري بيش از 80% پرسشنامه ها نسبت به استخراج داده ها اقدام شد. روايي محتوايي هر سه پرسشنامه توسط استادان و متخصصان علوم تربيتي مورد تاييد قرار گرفت و پايايي پرسشنامه هاي يادگيري سازماني، اعتماد سازماني و توسعه کارکنان با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ به ترتيب0.73 ، 0.82 و 0.71 تعيين گرديد. در اين پژوهش، از آزمون شاپيروويلک براي بررسي نرمال بودن نمرات، ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه بين متغير ها، رگرسيون خطي و انحنايي و تحليل واريانس براي بررسي فرضيات و رگرسيون چند متغيره و تحليل مسير براي سنجش مدل پژوهش استفاده گرديد. بر اساس يافته هاي تحقيق رابطه معني داري بين متغير هاي يادگيري سازماني (0.477=r) و اعتماد سازماني (0.163=r) با توسعه کارکنان وجود دارد. نتايج رگرسيون چند متغيره نشان داد که متغير وابسته مستقيما تحت تاثير متغير يادگيري سازماني است (0.469=b) و يادگيري سازماني نيز به صورت غير مستقيم بر توسعه کارکنان تاثير دارد 0.287)=b)؛ اما تاثير مستقيم اعتماد سازماني بر توسعه کارکنان معنادار نيست. (N.S، 0.033=b) به همين دليل اين رابطه از مدل نهايي پژوهش حذف گرديده است.