مقاله بررسي رابطه عفونت مزمن هليکو باکترپيلوري با تب تيفوئيدي در استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1389 در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه 107 تا 113 منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه عفونت مزمن هليکو باکترپيلوري با تب تيفوئيدي در استان خوزستان
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت مزمن هليکو باکتر پيلوري
مقاله مطالعه مورد- شاهدي
مقاله تب تيفوئيدي
مقاله خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: عزمي مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: گزارش هاي ضد و نقيضي در مورد ارتباط عفونت مزمن هليکوباکترپيلوري و تيفوئيد در مناطق مختلف دنيا وجود دارد. هدف از انجام اين مطالعه بررسي رابطه بين عفونت هليکوباکترپيلوري و بيماري تب تيفوئيدي در استان خوزستان بود.
روش بررسي: در اين مطالعه مورد شاهدي، 50 بيمار که در بيمارستان هاي رازي و ابوذر در شهر اهواز به علت تب و علايم باليني منطبق بر تيفوئيد که با تشخيص قطعي بر اساس کشت مثبت خون يا مغز استخوان بستري بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. به ازا هر بيمار يک نفر از بين همکلاسي ها يا ملاقاتي ها با تطابق سني و جنسي و عدم وجود تب به عنوان شاهد انتخاب شد. از تمام افراد، آزمايش سرولوژي(IgG)  هليکوباکترپيلوري به روش ELISA انجام شد. نتايج در نرم افزار spss با آزمونChi square  تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: شيوع سرمي هليکوباکترپيلوري در گروه مورد با 66 درصد از شيوع سرمي گروه شاهد با 44 درصد بيشتر بود (p=0.02). شيوع سرمي در گروه سني كمتر از 20 سال در گروه مورد و شاهد به ترتيب 60.6 درصد و 54.5 درصد بود (p>0.05). در حالي که در گروه سني بيشتر از 20 سال به ترتيب 39.4 درصد و 45.5 درصد بود .(p=0.43) اختلاف شيوع سرمي در بيماران و گروه شاهد در افراد مذکر معنادار بود (p=0.03). در حالي که در افراد مونث اين گونه نبود (p>0.05).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که در مردان بين عفونت مزمن هليکوباکترپيلوري و ابتلا به تب تيفوئيدي رابطه وجود دارد بنابراين پيش گيري و کنترل اين عفونت ممکن است باعث کاهش تيفوئيد شود.