مقاله بررسي رابطه فرسودگي شغلي و سلامت روان با نقش كنترل كنندگي جنسيت و تاب آوري در ميان معلمين ابتدايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1387 در سلامت كار ايران از صفحه 68 تا 76 منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه فرسودگي شغلي و سلامت روان با نقش كنترل كنندگي جنسيت و تاب آوري در ميان معلمين ابتدايي
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معلمان
مقاله فرسودگي شغلي
مقاله سلامت روان
مقاله جنسيت
مقاله تاب آوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي علي
جناب آقای / سرکار خانم: زراعي عادل
جناب آقای / سرکار خانم: اميري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: از آنجايي كه فرسودگي شغلي به عنوان يكي از عوامل اساسي در كاهش كارآيي و ايجاد عوارض جسمي و رواني در حرفه معلمي عنوان شده است،‌ هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه فرسودگي شغلي و سلامت روان با نقش كنترل كنندگي جنسيت و تاب آوري در ميان معلمين ابتدايي مي باشد.
روش بررسي: در راستاي هدف پژوهش حاضر تعداد 127 نفر معلم 62) زن و 65 مرد)، از طريق نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند و پرسشنامه هاي فرسودگي شغلي ماسلاچ و جكسون، سلامت رواني و پرسشنامه تاب آوري كونور و ديويدسون در بين آنها به اجرا درآمد.
يافته ها: نتايج آزمون تي مستقل بيانگر اين امر است كه در خرده مقياسهاي اضطراب، نشانه هاي جسماني و افسردگي در پرسشنامه سلامت رواني بين معلمين زن و مرد تفاوت معناداري وجود دارد و بين نمرات معلمين زن در مقايسه با معلمين مرد تنها در زير مقياس خستگي عاطفي در پرسشنامه فرسودگي شغلي ماسلاچ تفاوت معناداري وجود دارد. همچنين رابطه مثبتي بين زير مقياسهاي خستگي هيجاني، مسخ شخصيت و عدم كارايي با زير مقياسهاي سلامت عمومي پس از كنترل دو عامل تاب آوري و جنسيت در اين پژوهش بدست آمد. نتايج تحليل رگرسيون نيز حاكي از آن بود كه سلامت رواني معلمان توانايي پيشبيني فرسودگي شغلي معلمين را به صورت كلي دارا مي باشد.
نتيجه گيري: بين زير مقياسهاي خستگي هيجاني، مسخ شخصيت و عدم كارايي با زير مقياس هاي سلامت عمومي پس از كنترل دو عامل مهم و تاثيرگذار تاب آوري و جنسيت رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.