مقاله بررسي رابطه ميان جو سازماني با تعهد سازماني و روحيه از ديدگاه دبيران دوره راهنمايي مدارس دخترانه شهر مرودشت در سال تحصيلي 88-87 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه 109 تا 130 منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ميان جو سازماني با تعهد سازماني و روحيه از ديدگاه دبيران دوره راهنمايي مدارس دخترانه شهر مرودشت در سال تحصيلي 88-87
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو سازماني
مقاله تعهد سازماني
مقاله روحيه
مقاله ابعاد جو سازماني
مقاله سازمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شايان جهرمي شاپورامين
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي عباداله
جناب آقای / سرکار خانم: درويش پورفراغه سكينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين جو سازماني با تعهد سازماني و روحيه از ديدگاه دبيران مقطع راهنمايي مدارس دخترانه شهر مرودشت در سال 1388-1387 بوده است. روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي بوده است. جامعه آماري تمامي دبيران مقطع راهنمايي مدارس دخترانه شهر مرودشت که 315 نفر بوده اند که تعداد 118 نفربه عنوان نمونه آماري انتخاب گرديد. در اين پژوهش از سه پرسشنامه جوسازماني، تعهدسازماني، روحيه، استفاده گرديد. در تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار  (SPSS)استفاده شد. يافته هاي مهم پژوهش حاکي از آن بود که: بين بعد صميميت، نشاط، اعتماد، ملاحظه گري از ابعاد جو سازماني با روحيه و تعهدسازماني رابطه معنادار مثبت وجود دارد و بين بعد مانع ، تظاهر به کار با روحيه و تعهد سازماني رابطه معنادار معکوس وجود دارد. بين بعد کناره جويي و تاکيد بر توليد بر روحيه و تعهد سازماني رابطه اي معنادار وجود ندارد. بين جو سازماني، تعهد سازماني و روحيه رابطه معنادار مثبت وجود دارد. بين بعد همدلي از ابعاد روحيه با ابعاد جو سازماني به جز تاکيد بر توليد رابطه معنادار مثبت وجود دارد. بين بعد معقوليت از ابعادروحيه با ابعاد جو سازماني به جز تاکيد بر توليد و تظاهر به کار رابطه معنادار وجود دارد. بين ابعاد مربوط به تعهد سازماني (هنجاري، تداومي و عاطفي) بين بعد هنجاري با ابعاد جو سازماني (صميميت، نشاط، ملاحظه گري، اعتماد) رابطه معنادار مثبت وجود دارد .