مقاله بررسي رفتار بيومکانيکي ميله داخل کانالي استخوان ران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در طب جانباز از صفحه 42 تا 48 منتشر شده است.
نام: بررسي رفتار بيومکانيکي ميله داخل کانالي استخوان ران
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاشتني
مقاله ميله هاي داخل کانالي
مقاله المان محدود
مقاله بيومکانيک
مقاله شبيه سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرح پور حامد
جناب آقای / سرکار خانم: ظروفي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي مويد علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ميله هاي داخل کانال استخواني يکي از انواع کاشتني هاي ارتوپدي است که در درمان شکستگي هاي استخوان هاي بلند در شکستگي هاي چند تکيه اي استخوان کاربرد فراوان دارند. روشهاي اجزا محدود مي تواند براي ارزيابي بارگذاري، بررسي توزيع مولفه هاي تنش و مولفه هاي کرنش و در نهايت پيش بيني رفتار مکانيکي، پايداري و شکست اين ميله ها بکار گرفته شود.
هدف: ارزيابي و بازسازي شرايط مرزي واقعي در شبيه سازي اجزا محدود و همچنين ايجاد شرايط منطبق با شرايط بارگذاري فيزولوژيک در روش هاي تجربي از مواردي است که مورد توجه قرار گرفته است.
مواد و روش ها: در اين پژوهش براي شبيه سازي از تحليل شبه استاتيک، الاستوپلاستيک استفاده شده است.
نتايج: تاثير شرايط مرزي در مدل سازي ميله هاي داخل کانالي از بالا واردشونده استخوان ران بهنگام بهبود کامل استخوان مورد بررسي قرار گرفته و تاثير شرايط مرزي در پيش بيني رفتار مکانيکي کاشتني به بحث گذاشته شده است.
بحث: بالگوي توزيع تنش در داخل استخوان در پيش و پس از استفاده از کاشتني مورد بررسي قرار گرفته است و مشابهت الگوي توزيع تنش در هر دو حالت همراه با کاهش سطح تنش در زمان استفاده از کاشتني ارايه گرديده است.