مقاله بررسي رفتار چرايي و انتخاب جيره سنين مختلف گوسفند زندي (مطالعه موردي: مراتع بياباني حوض سلطان قم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در مرتع از صفحه 232 تا 245 منتشر شده است.
نام: بررسي رفتار چرايي و انتخاب جيره سنين مختلف گوسفند زندي (مطالعه موردي: مراتع بياباني حوض سلطان قم)
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش رجحاني
مقاله رفتار چرا
مقاله نژاد زندي
مقاله روش زمان سنجي
مقاله سيكل چرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: سندگل عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: محسني ساروي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي اميري قوام الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در صورتي كه قادر به درك عادات علوفه خواري و ارزش رجحاني گياهان مورد چراي دام باشيم، مي توانيم مصرف بهينه مواد مغذي را براي آنها به دست آوريم. بدون شناخت اين رفتارها برنامه ريزي و مديريت مرتع و دام مقدور نمي باشد. بدين منظور دو قرق درمرتع بياباني حوض سلطان قم ايجاد و در آنها توليد و مصرف علوفه در ماههاي مختلف فصل چرا به روش وزني محاسبه گرديد. در عين حال ميش هاي نژاد زندي با سنين 1، 3 و 5 ساله از هر گله انتخاب و در طول ماههاي فصل چرا، رفتار چرا و ارزش رجحاني گونه ها براي دام از روش زمان سنجي (فيلم برداري) بررسي شدند. سپس تركيب جيره و شاخص رجحان براي هر گونه گياهي محاسبه و مقايسه گرديد. سيكل چراي دام (سرعت و مسافت طي شده و مدت زمان چرا و استراحت) با استفاده از دستگاه GPS مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشانگر آن بود كه در تيپ اول گونه لور Halocnemum strobilaceum و در تيپ دوم گونه خارشتر Alhagi camelorum بيشترين درصد زمان چرا (تركيب جيره) را به خود اختصاص داده اند. همچنين گونه هاي گز Tamarix passerinoides و خارشتر درتيپ هاي اول و دوم بيشترين شاخص رجحان را براي دام دارا بودند. تجربه دام، طعم، درصد پوشش و تركيب گياهي (گياهان همراه)، عوامل اصلي در انتخاب گونه هاي منطقه براي دام بودند. در مراتع حوض سلطان گوسفند نژاد زندي رفتار بوته خواري و سرشاخه چري از خود نشان داد و بين سنين مختلف دام به لحاظ انتخاب علوفه تفاوت معني داري وجود داشت كه البته اين تفاوت بارز و برجسته نبود. با توجه به وضعيت فنولوژي و رطوبت خاك زمان مناسب حضور دام در اين مرتع نسبتا مناسب است، اما پيشنهاد مي شود. زمان گلدهي گز در اسفند نوعي سيستم تناوبي تاخيري اعمال گردد.