مقاله بررسي روشهاي بهينه مبارزه با سوسري هاي شبکه هاي جمع آوري فاضلاب (مطالعه موردي شبکه فاضلاب شهر قم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در سلامت و محيط ايران از صفحه 19 تا 26 منتشر شده است.
نام: بررسي روشهاي بهينه مبارزه با سوسري هاي شبکه هاي جمع آوري فاضلاب (مطالعه موردي شبکه فاضلاب شهر قم)
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوسري
مقاله شبکه فاضلاب
مقاله مبارزه شيميايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فهيمي نيا محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پاکسا عظيم
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شمس محمود
جناب آقای / سرکار خانم: فضل زاده دويل مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شبکه هاي فاضلابرو و تصفيه خانه ها محيطي مناسب براي رشد و تکثير بعضي از گونه هاي سوسريها مي باشند. باتوجه به اينکه هر ساله شرکت آب و فاضلاب استان براي سمپاشي به منظور کنترل سوسري ها هزينه هاي زيادي را متقبل مي شود، مطالعه حاضر به منظور تعيين فون سوسري ها در شبکه فاضلاب شهر قم و انتخاب بهترين روش مبارزه مي باشد تا يک کنترل موفقيت آميز با کم ترين هزينه ممکن انجام گيرد.
روش بررسي: در اين طرح تعداد 120 آدمرو در قسمت هاي مختلف شهر قم انتخاب و پس از شمارش تعداد سوسري هاي آنها به گروه هاي مختلف تقسيم و در هر گروه يک نوع سم و در مجموع 8 نوع سم شامل ديازينون، سيمپراتور، دورسبان، آيکون، فايکام، سايپرمترين، دلتامترين و سولفاک مورد استفاده قرار گرفتند. يک گروه ازمنهول ها نيز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. شمارش و بررسي نوع سوسري ها درآدمروهاي انتخاب شده قبل از سمپاشي، يک ماه و 5 ماه بعد از سمپاشي انجام گرديد.
يافته ها: نتايج وفورگيري نشان داد که منطقه تحت مطالعه صد درصد آلوده مي باشد. وفور منهولهاي تحت مطالعه به سوسري حداقل 4 عدد و حداکثر 3600 عدد در يک منهول مشاهده گرديد. کاربرد حشره کش هاي دورسبان، سيمپراتور، سولفاک و دلتامترين به صورت ابقايي به مقدار 2 گرم در متر مربع، 100 درصد جمعيت سوسري ها را در شبکه فاضلابرو کنترل کردند. سموم آيکون، فايکام، سايپرمترين و ديازينون نتايج کمتر از 100 درصد در يک ماه بعد از سمپاشي در کنترل سوسري ها داشته اند. جمعيت سوسري ها 5 ماه بعد از مصرف سم دورسبان در حد نزديک به صفر (99.78) باقي مانده است. روش مه پاشي منهولها با سيمپراتور، 100 درصد سوسري ها را کنترل کرده است.
نتيجه گيري: موثرترين روش کنترل سوسري ها مربوط به کاربرد سم دورسبان EC به مقدار 2 گرم در متر مربع در شروع فصل گرما مي باشد با توجه به نتايج مبارزه و هم چنين شرايط آب و هوايي شهر قم در صورتيکه زمان مبارزه صحيح انتخاب شود (20 ارديبهشت تا 20 خرداد) با اجراي يک بار مه پاشي و يک بارسمپاشي ابقايي به فاصله 1-1.5 ماه با تقدم مه پاشي با دورسبان يا سيمپراتور مي توان جمعيت سوسري ها را به مدت طولاني در حد صفر نگاه داشت. نتايج آزمون هاي آماري انجام شده نشان داد کاهش ميزان سوسري ها 1ماه پس از سمپاشي در تمام موارد معني دار بوده است (Pvalue<0.05)، ولي اين کاهش بعد از 5 ماه در تمام موارد معني دار نبوده است. هم چنين کاهش سوسري ها درمنهول هاي شاهد يک و 5 ماه بعد معني دار نبوده است.