مقاله بررسي رژيم غذايي گوسفند در مراتع ييلاقي البرز شمالي (مطالعه موردي: مراتع جواهرده رامسر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مرتع از صفحه 413 تا 427 منتشر شده است.
نام: بررسي رژيم غذايي گوسفند در مراتع ييلاقي البرز شمالي (مطالعه موردي: مراتع جواهرده رامسر)
این مقاله دارای 15 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رژيم غذايي
مقاله شمارش لقمه
مقاله گوسفند
مقاله مرتع
مقاله البرز شمالي
مقاله جواهرده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري زاده ديانا
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتي غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آگاهي از مولفه هاي تشکيل دهنده اکوسيستم هاي مرتعي به عنوان گامي ضروري در مديريت پايدار محسوب مي شود. دام به عنوان يکي از اجزا متشکله آن داراي رژيم هاي متفاوتي براي تعليف است که تشخيص ماهيت و چگونگي آن براي حصول به مديريت بهينه الزامي است. عوامل متعددي در شکل گيري رژيم مناسب چرايي دام در مرتع نقش ايفا مي کنند که با توجه به منطقه مورد تعليف، شرايط آب و هوايي، نوع دام و نوع پوشش گياهي متفاوت خواهند بود. به منظور تعيين رژيم غذايي گوسفند، مراتع ييلاقي البرز شمالي انتخاب شد. ابتدا محدوده مورد چراي دام مشخص و به سه تيپ تفکيک شد و سپس فلور منطقه تهيه شد. وضعيت و ترکيب گياهي به روش ارزش مرتع و گرايش به روش ترازوي گرايش تعيين شد. رژيم غذايي دام به روش مشاهده مستقيم و از طريق شمارش لقمه معين گرديد. تعداد صد برداشت براي هر گوسفند مبناي محاسبه درصد خوشخوراکي گونه ها قرار گرفت. نتايج نشان داد که با توجه به يکسان بودن طبقه وضعيتي تيپ هاي مورد مطالعه، شرايط فلوريستيکي و آب و هوايي نقش به سزايي در انتخاب گونه هاي متفاوت توسط گوسفند داشته است به طوري که در شرايط مه آلود، گوسفند بيشتر ترجيح داده است گونه هاي بوته اي و درختچه اي را عليرغم وجود گونه هاي خوشخوراک گندميان، استفاده نمايد. در صورتي که در شرايط هواي گرم، تمايل گوسفند بيشتر به استفاده از گونه هاي فورب و گندميان بوده است.