مقاله بررسي ساختار سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور با هدف ارايه مدل مطلوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در علوم زمين از صفحه 45 تا 52 منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور با هدف ارايه مدل مطلوب
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار سازماني
مقاله سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني
مقاله بخش بندي ماتريسي
مقاله ادهوکراسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روشن دل اربطاني طاهر
جناب آقای / سرکار خانم: قراگوزلو عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خواستار حمزه
جناب آقای / سرکار خانم: اعظمي امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساختار سازماني به همراه اهداف، تکنولوژي، و منابع انساني جزء ارکان اصلي هر سازماني محسوب مي شوند. شناخت و بررسي اين عامل سرآغاز تحولات بنيادي تر جهت افزايش توانمندي هاي هر سازمان است. بنابراين در تحقيق کنوني، ساختار سازماني سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني ايران با هدف شناسايي وضعيت موجود و ارايه الگوي ساختاري مناسب مورد بررسي قرار گرفته است. براي دستيابي به اين هدف، نخست ادبيات تحقيق مرتبط با موضوع، بررسي و سپس از روش تحقيق کيفي در پاسخ به سوال اصلي تحقيق استفاده شده است. به منظور گردآوري اطلاعات لازم، سه روش مطالعات کتابخانه اي، مصاحبه با خبرگان سازمان، و بررسي ساختار 45 سازمان زمين شناسي در ديگر کشورها مورد استفاده قرار گرفته است؛ يافته هاي حاصل از بررسي تطبيقي ساختارهاي سازماني نشان مي دهد که ميانگين تعداد سطوح موجود در سلسله مراتب سازماني سازمان هاي زمين شناسي کشور هاي منتخب 3.08 و ميانگين تعداد بخش هاي اصلي موجود در سطح عالي سازمان برابر 6.4 است. اين اعداد در سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني ايران به ترتيب برابر با 3 و 11 است. به علاوه حدود 0.78 درصد از سازمان هاي زمين شناسي در سطح جهان از بخش بندي مبتني بر وظيفه استفاده مي کنند. در اين پژوهش با توجه به يافته هاي تحقيق، يک الگوي مطلوب ساختار سازماني براي سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور ارايه شده است؛ ساختار پيشنهادي براي سازمان نوعي ادهوکراسي بوده و مهم ترين تغييرات پيشنهادي در ساختار فعلي سازمان شامل جداسازي دو بخش نهادي و فني، استفاده از ساختار ماتريسي براي بخش هاي پروژه اي، تغيير در ماهيت جريان مالي و تامين پروژه هاي زمين شناسي و اکتشافات معدني و ايجاد واحدي جديد با عنوان مرکز راهبردي پروژه به منظور هماهنگي ميان بخش هاي وظيفه اي و پروژه ها در ساختار جديد است.