مقاله بررسي سطح سرمي نيتريت، نيترات و مالون دي آلدئيد در پره اكلامپسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY) از صفحه 105 تا 112 منتشر شده است.
نام: بررسي سطح سرمي نيتريت، نيترات و مالون دي آلدئيد در پره اكلامپسي
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پره اكلامپسي
مقاله زنان باردار
مقاله سه ماهه سوم بارداري
مقاله فشار خون
مقاله مالون دي آلدئيد (MDA)
مقاله مراقبت هاي دوران بارداري
مقاله نيترات
مقاله نيتريت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي مراد
جناب آقای / سرکار خانم: جرفي معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پره اكلامپسي، يك اختلال ويژه بارداري با اتيولوژي ناشناخته است. شواهد فراواني مبني بر نقش مهم تغييرات عملكردي سلول هاي اندوتليال در پاتوژنز پره اكلامپسي وجود دارد. هدف از اين مطالعه، تعيين سطح سرمي نيتريت، نيترات و مالون دي آلدئيد (MDA) در پره اكلامپسي و استفاده از اين پارامترها در تشخيص پره اکلامپسي و کنترل سطح آنها به منظور کاهش عوارض اين اختلال بود.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع مشاهده اي ـ تحليلي است و در دو گروه، شامل 35 زن باردار با عارضه پره اكلامپسي و 35 زن باردار داراي فشار خون طبيعي (گروه كنترل) از بين مراجعه كنندگان به مراكز بهداشتي ـ درماني شهرستان انديمشك به منظور دريافت مراقبت هاي دوران بارداري در سه ماهه سوم طي سال 1387 انجام شد و سطح سرمي نيتريت، نيترات و MDA، سن، فشار خون و سن بارداري آنها در زمان نمونه گيري، با يكديگر مقايسه گرديد. اندازه گيري نيتريت و نيترات با واکنش گريس و مالون دي آلدئيد توسط روش تيوباربيتوريک اسيد انجام شد.
نتايج: سطح سرمي نيتريت، نيترات و MDA در گروه داراي پره اكلامپسي به ترتيب 12.6±3.8، 23.8±8.6 و 9.7±2.8 ميكرومول در ليتر و در گروه كنترل (P<0.001) 8.7±2.5، (P<0.01) 16.4±5.4 و (P<0.001) 6.3±1.6 ميكرومول در ليتر بود.
نتيجه گيري: با توجه به افزايش معني دار سطح سرمي نيتريت، نيترات و MDA در پره اكلامپسي در مقايسه با گروه كنترل و نقش اين تركيبات در پاتوژنز پره اكلامپسي، به نظر مي رسد که اندازه گيري اين تركيبات در تشخيص زودرس پره اکلامپسي و کنترل سطح آنها در کاهش عوارض پره اکلامپسي مي تواند مفيد باشد.