مقاله بررسي سطح سرمي و پلي مورفيسم TNF-&#945 و IFN-&#947 به روش هاي ELISA و PCR-RFLP در بيماران مبتلا به سل ريوي و مقايسه آن با افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از صفحه 15 تا 23 منتشر شده است.
نام: بررسي سطح سرمي و پلي مورفيسم TNF-&#945 و IFN-&#947 به روش هاي ELISA و PCR-RFLP در بيماران مبتلا به سل ريوي و مقايسه آن با افراد سالم
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توبرکولوز
مقاله IFN-&#947؛ TNF-&#945؛ PCR-RFLP؛ ELISA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيات مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي جميله
جناب آقای / سرکار خانم: پاك زاد پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: فرنيا پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: انوشه صابر
جناب آقای / سرکار خانم: مرعشيان سيدمهران
جناب آقای / سرکار خانم: ورهرام محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كاظم پور مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مسجدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ولايتي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: مقاومت يا ايمني سلولي در برابر عفونت توبرکولوز، بستگي به عملکرد لمفوسيت هاي T، که فعال کننده ماکروفاژهاي از بين برنده مايکوباکتريوم هاي داخل سلولي اند، دارد. لمفوسيت هاي T از طريق ترشح شبکه اي از فاکتورهاي محلول سايتوکاين ها، مسوول اين روابط سلولي اند و طي سه دهه اخير به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته اند. اولين رخداد عفونت در ميزبان با يک پاتوژن، پاسخ ايمني ذاتي است که شامل عملکرد سايتوکاين هايي همچون TNF-a وIFN- g  مي باشد. هدف از اين مطالعه، تعيين فراواني موتاسيون هاي ژنTNF-a وIFN- g  به روش PCR-RFLP و اندازه گيري سطح سرمي اين دو سايتوکاين در دو گروه شاهد و بيمار به روش ELISA و ارتباط آنها با بيماري سل ريوي بود.
روش بررسي: در اين مطالعه مورد – شاهدي (case-control) 93 بيمار مبتلا به سل ريوي با اسمير مثبت از بيمارستان مسيح دانشوري انتخاب شدند. گرده شاهد شامل 103 فرد سالم، بدون هيچ سابقه به توبرکولوز بود. ژنوتيپ پنج ناحيه از TNF-a و يک ناحيه از IFN- g با استفاده از روش PCR-RFLP شناسايي شد. ميزان سطح سرمي اين دو سايتوکاين با استفاده از روش ELISA بررسي شد. اطلاعات روش ELISA با آزمون Mann-Withney U بدست آمد. براي يافتن نقطه حد نصاب  (cut off)از ROC curve استفاده شد. داده هاي روش PCR-RFLP با آزمون دقيق فيشر، تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: با روش PCR-RFLP، تفاوت معني داري در دو منطقه TNF-308 و  TNF-857از نظر فراواني موتاسيون ميان دو گروه شاهد و مورد مشاهده شد .(P<0.05) در روش ELISA تفاوت معني داري ميان دو گروه شاهد و مورد درباره IFN- g  وجود داشت (P<0.05). يک نقطه حد نصاب (cut off) به عنوان مارکر سرولوژيک براي بررسي سريع تر توبرکولوز ميان نقاط OD مثبت و منفي به دست آمد. اين نقطه cut off برايIFN- g ، 0.19mg/dl بود.
نتيجه گيري: موتاسيون در دو نقطه -857 و FNF-a -308 به طور معني دار ديده شد. اين تفاوت در هيچ يک از نقاط ديگر TNF-a و  IFN- gمشاهده نشد. نتايج روش ELISA نشان داد پاتوژن هاي مايکوباکتريايي به توليد سايتوکاين -هايي نظير IFN- g به طور فراوان وابسته هستند. تست هاي سرولوژيک، با توجه به نقطه حد نصاب IFN- g (ctu off)، به بيماران کمک مي کند تا در افراد توبرکولوز مثبت، نتايج سريع تر مورد شناسايي قرار گيرند.