مقاله بررسي سطح سرمي پروكلسي تونين در افتراق سندرم پاسخ التهابي سيستميك عفوني و غيرعفوني: مطالعه سه ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي 1388 در مجله دانشكده پزشكي از صفحه 724 تا 730 منتشر شده است.
نام: بررسي سطح سرمي پروكلسي تونين در افتراق سندرم پاسخ التهابي سيستميك عفوني و غيرعفوني: مطالعه سه ساله
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سپسيس
مقاله سندرم پاسخ التهابي سيستميك
مقاله پروكلسي تونين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نژاد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سودبخش عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سپسيس يك علت مهم بستري دربيمارستان ها و مرگ بيمارستاني است. يك ماركر براي افتراق سپسيس از بيماري هاي غيرعفوني،‌ سطح سرمي پروكلسي تونين (PCT) است. هدف از اين مطالعه بررسي ارزش تشخيصي تست نيمه كمي پروكلسي تونين در افتراق علل عفوني و غيرعفوني در بيماران مبتلا به سندروم پاسخ التهابي سيستميك (SIRS) بود.
روش بررسي: در يك مطالعه مقطعي سطح سرمي PCT در بيماران با علايم احتمالي سپسيس، كه طي سال هاي 1385-87 به اورژانس مجتمع بيمارستاني امام خميني تهران مراجعه كردند با روش نيمه كمي سنجيده شد.
يافته ها: از 263 بيمار مورد مطالعه %65.8 مرد و %34.2 زن بودند. ميانگين سني بيماران 46.9±20.7 سال بود. در 104 بيمار PCT<0.5 (%6539) و در 49 بيمار 0.5≤PCT<2 (%18.6) و در 74 بيمار 2≤PCT<10 (%28.1) و در 36 بيمار PCT≥10 (%13.8) (نانوگرم در ميلي ليتر) بود. علت SIRS در اكثر بيماران (%60.6) با PCT<0.5 (نانوگرم در ميلي ليتر) بيماري هاي غيرعفوني بود در حالي كه بيماران با PCT≥10 نانوگرم در ميلي ليتر همه در گروه SIRS با علت عفوني قرار داشتند. سطح PCT در بيماران با SIRS عفوني به طور معني داري بالاتر از بيماران با SIRS غيرعفوني بود (p<0.0001) حساسيت تست براي آستانه هاي 0.5 و 2 و 10 (نانوگرم در ميلي ليتر) به ترتيب %89.2 و %67.1 و %22.8 بود و ويژگي آن براي آستانه هاي 0.5 و 2 و 10 (نانوگرم در ميلي ليتر) به ترتيب %82.9، %96.2 و %100 بود.
نتيجه گيري: اندازه گيري سطح PCT در همراهي با يك ارزيابي باليني مناسب، مي تواند راهنمايي براي شروع به موقع درمان آنتي بيوتيكي باشد و پيش آگهي بيماران مبتلا به سپسيس را بهبود بخشد.