مقاله بررسي سپتوم هاي رحم از نظر طول و قاعده در بيماران مبتلا به نازايي و سقط مکرر و نتايج متروپلاستي از طريق هيستروسکوپ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه 161 تا 166 منتشر شده است.
نام: بررسي سپتوم هاي رحم از نظر طول و قاعده در بيماران مبتلا به نازايي و سقط مکرر و نتايج متروپلاستي از طريق هيستروسکوپ
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سپتوم رحم
مقاله نازايي
مقاله سقط مکرر
مقاله متروپلاستي از طريق هيستروسکوپي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسيحي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: براتي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: مرمضي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: ترك زبان مهنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سپتوم رحم به علت تاثير در قدرت باروري و سقط مکرر اهميت داشته و بر اساس پژوهش هاي انجام شده انجام متروپلاستي از طريق هيستروسکوپي به طور واضح در بهبود عاقبت باروري موثراست. هدف از اين مطالعه بررسي رابطه احتمالي بين ابعاد سپتوم هاي رحم با سقط مکرر و نازايي در بيماران تحت مطالعه بود.
روش: در اين مطالعه کاربردي باليني کليه بيماراني که از ابتداي بهمن 1382 تا پايان بهمن 1385 به بيمارستان هاي دانشگاهي اهواز مراجعه و براي بررسي علت نازايي و سقط مکرر تحت هيستروسالپنگوگرافي قرار گرفته و مشکوک به سپتوم رحم بودند به بيمارستان امام خميني (ره) ارجاع و وارد مطالعه شدند. بيماران پس از هيستروسکوپي و لاپاروسکوپي همزمان تحت متروپلاستي از طريق هيستروسکوپي قرار گرفتند. از بيماران يک ماه بعد هيستروسالپنگوگرافي مجدد به عمل آمد و يک سال بعد از جراحي از نظر باروري بررسي شدند.
يافته ها: تعداد بيماران مورد مطالعه 50 نفر بود که 28 نفر مبتلا به نازايي و 22 نفر سقط مکررداشتند. در %62.5 موارد اندازه پايه سپتوم کوچک تر و يا مساوي 3 سانتي متر بود و اختلاف بين دو گروه نازا و سقط مکرر از نظر اندازه پايه سپتوم معني دار نبود. در حين هيستروسکوپي طول سپتوم اندازه گيري شد. در %48 موارد سپتوم دو سوم حفره رحم را اشغال کرده بود و اختلاف بين دو گروه از نظر طول سپتوم معني دار نبود. ميزان باروري در گروه هاي نازايي و سقط مکرر به ترتيب %71.4 و %76.5 بود که اختلاف بين دو گروه از نظر عاقبت باروري معني دار نبود.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي فوق به نظر مي رسد که ابعاد سپتوم رحم در سقط مکرر يا نازايي تاثيري نداشته باشد و بدون توجه به اندازه آن بايد جدي گرفته شده و نسبت به برداشتن آن اقدام کرد. بنابراين متروپلاستي از طريق هيستروسکوپي در بيماران مبتلا به سپتوم رحم که سابقه نازايي و سقط مکرر دارند گزينه مطلوبي است.