مقاله بررسي شرايط بهينه رشد کرم و توليد ورمي کمپوست از پسماندهاي غذايي آماده سازي شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در افق دانش از صفحه 76 تا 83 منتشر شده است.
نام: بررسي شرايط بهينه رشد کرم و توليد ورمي کمپوست از پسماندهاي غذايي آماده سازي شده
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورمي کمپوست
مقاله پسماندهاي غذايي
مقاله Eisenia Foetida؛ شرايط بهينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: نبيي امير
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي صالح حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پسماندهاي غذايي از جمله مواد زايدي هستند که علي رغم وجود مواد مغذي و مفيد در آن ها همواره به جهت دارا بودن پتانسيل آلودگي بيولوژيکي و زيبايي شناختي از محل توليد دور شده و دفن آنها نيز نيازمند هزينه، فضا و امکانات است و بازيافت ماده و انرژي نيز در اين روشا وجود ندارد و يا دشوار است. لذا يکي از روش هاي مناسب دفع پسماندهاي غذايي، توليد ورمي کمپوست از آن ها به شمار مي رود. در اين روش علاوه بر توليد کود آلي، محصولات جانبي نظير خود کرم ها وجود دارد که مي توان از اين موجودات در توليد انواع محصولات، به خصوص در توليد غذاي طيور و ماهي، استفاده کرد. لذا تعيين شرايط بهينه انجام فرآيند ورمي کمپوست پسماندهاي غذايي و هم چنين رشد کرم ها در اين پسماندها حايز اهميت مي باشد. هدف از اين مطالعه، تعيين حدود دما و رطوبت بهينه رشد کرم ها و پيشرفت فرآيند توليد ورمي کمپوست از پسماندهاي غذايي آماده سازي شده بود.
روش تحقيق: آماده سازي به مدت 18 روز صورت گرفت. در اين مطالعه از کرم هاي گونه Eisenia Foetida استفاده شد. انجام فرآيند در محيط هاي کوچک به اندازه گلدان به ارتفاع 15 سانتيمتر و قطر 12 سانتيمتر به مدت يک ماه صورت گرفت. سه بازه دمايي 15-5، 25-15 و 35-25 درجه سانتي گراد و سه بازه رطوبتي %55-%65، %65-%75 و %75-%85 استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان دهنده پيشرفت هوازي فرآيند در مدت آماده سازي و رسيدن به دماي بالاي  55oCو کاهش در نسبت C:N مي باشد. براي آناليز آماري نتايج، از آزمون Multivariate استفاده شد که تحليل نتايج نشان دهنده معني دار بودن تاثير دما و رطوبت بر نسبت C:N در فرآيند مي باشد (p-value<0.05).
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که در اين پسماندها در طول دوره آماده سازي با هوادهي مکانيکي و بدون اصلاح مواد اوليه مي توان به شرايط هوازي لازم براي انجام فرآيند دست يافت. دماي 25-15 درجه سانتي گراد و رطوبت 75-65 درصد براي انجام فرآيند و رشد کرم ها مناسب تر مي باشند.