مقاله بررسي شرايط محيطي و نيازهاي حرارتي کشت پسته در دشت جرقويه سفلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه 41 تا 64 منتشر شده است.
نام: بررسي شرايط محيطي و نيازهاي حرارتي کشت پسته در دشت جرقويه سفلي
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب و هواشناسي کشاورزي
مقاله درجه
مقاله روز
مقاله فنولوژي
مقاله نيازهاي حرارتي
مقاله پسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشحال دستجردي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: مردانيان حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعات آب و هواشناسي کشاورزي، شناخت ويژگيهاي آب و هوايي هر منطقه به منظور بررسي تطابق کشت هر گياه و پيش بيني احتمال رخدادهاي نامطلوب جوي براي جلوگيري از آسيبهاي گياهي و افزايش راندمان توليد حايز اهميت است. در اين پژوهش، شرايط محيطي و نيازهاي حرارتي کشت پسته در دشت جرقويه سفلي اصفهان با روش توصيفي تحليلي – ميداني براي سالهاي 84-1383 بررسي شده است. بدين منظور پس از جمع آوري اطلاعات لازم از منابع و سازمانهاي مختلف با احداث يک ايستگاه هواشناسي کشاورزي در باغ پسته، اقدام به ديده بانيهاي فنولوژيک و هواشناسي گرديد. آنگاه داده هاي جمع آوري شده با استفاده از برنامه هاي SPSS و Excel  تجزيه و تحليل آماري گرديد. يافته هاي اين تحقيق نشان داد که طول دوره فعاليت بيولوژيک پسته در اين منطقه 273 روز است که در اين مدت گياه در مجموع به 6/4234 درجه – روز حرارت در فازهاي مختلف نياز دارد. در اين دوره، از ميان عناصر آب و هوايي، بارش و تابش مي توانند براي گياه محدوديت ايجاد کنند، اما رطوبت نسبي هوا و نوع خاکها براي آن محدوديتي ايجاد نمي کنند. پيش بيني تاريخ احتمالي آغاز، طول و توسعه هر فاز فنولوژيک و همچنين رو به رو شدن با سرماي بهاره و پيش رس در منطقه از يافته هاي اين تحقيق است.
اگر چه درجه حرارت عنصر شروع کننده و عامل فرآينده بيداري و رشد هر گياه در دوره فعاليت بيولوژيک است، اما همين عامل مي تواند باعث توقف و يا نارسا شدن رشد گردد و يا به طور کلي نابودي آن را موجب شود. شناخت درجه حرارتهاي لازم و مطلوب در هر يک از فازهاي فنولوژيک و درجه توسعه هر فاز با توجه به مجموع واحدهاي حرارتي کسب شده و نيز آستانه هاي حداقل و حداکثر محدوده هاي طاقت گياه  و نيز ميزان رطوبت نسبي و آب موردنياز آن مسايلي است که بايد براي کشت هر گياه درنظر گرفته شوند. علاوه بر آن، ويژگي هاي خاک نيز از موضوع هايي است که در بررسيهاي محيط بايد مدنظر قرار گيرد.