مقاله بررسي شيوع آلودگي به ويروس نقص ايمني اکتسابي و رفتارهاي پرخطر مرتبط با ايدز در معتادان تزريقي شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در اصول بهداشت رواني از صفحه 175 تا 184 منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع آلودگي به ويروس نقص ايمني اکتسابي و رفتارهاي پرخطر مرتبط با ايدز در معتادان تزريقي شيراز
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايدز
مقاله رفتارهاي پر خطر
مقاله معتادان تزريقي
مقاله ويروس نقص ايمني اکتسابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افسركازروني پروين
جناب آقای / سرکار خانم: اميني لاري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: جولايي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: حسن آبادي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نقشواريان مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: صيادي مهراب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مصرف كنندگان مواد نسبت به جمعيت كلي در معرض خطر بالاتر ابتلا به عفونت ويروس نقص ايمني اکتسابي (HIV) هستند. هدف از مطالعه حاضر بررسي شيوع موارد HIV+ و الگوي رفتارهاي پرخطر مرتبط با آن در معتادان تزريقي شيراز بوده است.
روش کار: در مطالعه توصيفي مقطعي حاضر، 360 معتاد تزريقي با شيوه نمونه گيري بر حسب زمان و مکان، در اماكن مختلف شيراز به صورت تصادفي انتخاب و به وسيله پرسش نامه ساختار يافته استاندارد مطالعه رفتاري از مهر تا آذر ماه 86 مورد مصاحبه قرار گرفتند و از آن ها پس از انجام مشاوره قبل از آزمايش، سه قطره خون از سر انگشت جهت انجام آزمايشHIV  اخذ شد. داده ها توسط روش هاي آماري توصيفي يعني ميانگين، پراکندگي، جداول و نمودارها تحليل گرديد.
يافته ها: تمام آزمودني ها مرد بودند، 30.2 درصد آن ها بي خانمان و بيشترين شيوه مصرف مواد در آن ها تزريقي و بيشترين ماده مورد استفاده طي يک ماه گذشته آمپول تمجيزك (%41.1) بود. ميانگين سني آن ها 33±7.26 سال، ‌ميانگين سن اولين مرتبه استفاده از مواد 18.63±1.63 سال و اولين تزريق 25±7.26 سال بود. طي يک ماه گذشته رفتارهاي پرخطر در انتقال عفونت از جمله استفاده از سرنگ آلوده در 15 درصد و سرنگ مشترك در 15.6 درصد افراد ديده شد. 62.8 درصد از افراد تاکنون با شريك جنسي ثابت از جمله همسر و 36.3 درصد به ازاي دريافت پول يا مواد و 54 درصد با غير همسر بدون دريافت پول يا مواد و 49.4 درصد با مرد ديگري ارتباط جنسي برقرار کرده بودند. در 4 الگوي روابط جنسي فوق طي يک سال گذشته، در الگوي اول 49.7 درصد، دوم 31.7 درصد، سوم 43.3 درصد و در الگوي چهارم 75.6 درصد هرگز از کاندوم استفاده نکرده بودند. شيوع موارد HIV+ در آزمودني ها 24.7 درصد (89 نفر) بود.
نتيجه گيري: ميزان موارد HIV+ و الگوهاي رفتاري پر خطر در معتادان تزريقي کشور بالا است.