مقاله بررسي شيوع بيخوابي در افراد 18 ساله و بالاتر شهر کاشان در سال 1387 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در فيض از صفحه 313 تا 320 منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع بيخوابي در افراد 18 ساله و بالاتر شهر کاشان در سال 1387
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيوع
مقاله خواب
مقاله اختلالات خواب
مقاله افراد بالغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند افشين
جناب آقای / سرکار خانم: سپهرمنش زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قريشي فاطمه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدغلامعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيخوابي موقعيتي ناتوان کننده و پريشان کننده مي باشد که نه تنها مي تواند بر کيفيت زندگي، کار و فعاليت روزانه اثر گذار باشد، بلکه مشکلات رواني – اجتماعي بسيار زيادي را ايجاد مي کند. اين پژوهش به منظور بررسي شيوع بيخوابي در ميان افراد 18 ساله و بالاتر شهر کاشان در سال 1387 انجام گرفته است.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي به روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي با حجم نمونه 1155 نفر انجام گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه مشخصات دموگرافيک و پرسشنامه علايم بيخوابي بر اساس ملاک هاي DSM-IV بود که اعتبار آن توسط 5 روانپزشک تاييد و پايايي آن به روش باز آزمايي، 99 درصد به دست آمد. اطلاعات با آزمون هاي مجذور کاي، دقيق فيشر، CI و OR مورد تحليل قرار گرفتند.
نتايج: از ميان 1155 نفري که مورد مطالعه قرار گرفتند، 684 نفر (59 درصد) بيخوابي داشتند. از نظر سني کساني که بين 41 تا 65 سال سن داشتند (266 نفر، 9/67) و زنان (505 نفر، 4/74 درصد) بيشترين فراواني بيخوابي را داشتند. بين سابقه اختلال رواني ] OR=2.24، p<0.001 [، اختلال خواب در خانواده [67/4OR=، p<0.001 [، مصرف نوشيدني ها کافئين دار قبل از خواب [64/1OR=، P<0.001 [ با مشکل بيخوابي تفاوت آماري معناداري مشاهده شد.
نتيجه گيري: بر اساس مطالعه حاضر اکثريت افراد، به خصوص زنان و افراد ميان سال از مشکل بيخوابي رنج مي برند. از آنجايي که بيخوابي مي تواند عامل خطرسازي براي شروع افسردگي و اضطراب و افزايش مستقيم و غيرمستقيم هزينه هاي پزشکي و تبعات ديگر باشد، لازم است برنامه ريزي دقيقي در جهت رفع اين مشکل و بهبود کيفيت خواب افراد صورت گيرد.