مقاله بررسي شيوع سوء رفتار با همسر و برخي از عوامل موثر بر آن در زنان شهر اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۳۲۸ تا ۳۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع سوء رفتار با همسر و برخي از عوامل موثر بر آن در زنان شهر اراک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيوع
مقاله سوء رفتار با همسر
مقاله خشونت
مقاله شهر اراک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بياتي اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدبيگي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: خشونت عليه زنان يکي از معضلات اجتماعي است که تاثيري منفي بر ساير اولويت هاي بهداشتي، مانند سلامت مادران، تنظيم خانواده و بهداشت روان دارد. پژوهش حاضر با هدف تعيين شيوع خشونت و برخي از عوامل موثر بر آن در زنان شهر اراک انجام شده است.
روش ها: مطالعه مقطعي- تحليلي حاضر، بر روي ۱۰۳۷ نفر از مادران شهر اراک انجام گرديد. روش جمع آوري اطلاعات با استفاده از پرسشنامه اي مشتمل بر مشخصات جمعيت شناختي زن و شوهر، انواع سوء رفتار (جسمي، کلامي، عاطفي و مالي) و عوامل موثر در بروز سوء رفتار بود. پس از جمع آوري اطلاعات، داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون هاي آناليز واريانس و مجذور کاي دو، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: شايع ترين فرم سوء رفتار، به ترتيب سوء رفتار عاطفي (۶/۶۴%)، کلامي (۱/۵۷%)، مالي (۳/۳۲%) و جسمي (۸/۲۶%) بود. همچنين ارتباط معناداري بين بروز سوء رفتار و ميزان تحصيلات، شغل، درآمد همسر، سابقه بيماري عصبي در زن يا شوهر، اعتياد همسر و تعداد فرزندان مشاهده شد.
نتيجه گيري: بيشتر زنان مورد مطالعه، تحت تاثير انواعي از سوء رفتار قرار داشتند. بنابراين مي توان با افزايش آگاهي زنان متاهل، دختران و خانواده ها در خصوص عوامل موثر در بروز سوء رفتار، گامي در جهت کاهش و تعديل عوامل مذکور برداشت.