مقاله بررسي شيوع عفونت فعال سيتومگالو ويروس در دريافت کنندگان پيوند كليه با روش هاي PCR و ايمونوفلورسانس غيرمستقيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز 1388 در مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از صفحه 61 تا 65 منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع عفونت فعال سيتومگالو ويروس در دريافت کنندگان پيوند كليه با روش هاي PCR و ايمونوفلورسانس غيرمستقيم
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيتومگالوويروس
مقاله اپيدميولوژي
مقاله آنتي ژنميا  pp65؛ PCR؛ پيوند کليه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي شهاب
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان جاهي حوريه
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتر ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: كناركوهي عذرا
جناب آقای / سرکار خانم: ساكي امل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: ويروس سيتومگال (CMV) از مهم ترين پاتوژن هايي است كه حضورآن در دريافت كنندگان پيوند عضو بررسي شده است. اين ويروس مي تواند بيماري و مرگ و مير چشمگير ايجاد كند. شيوع عفونت CMV در دريافت كنندگان پيوند اعضا از كشوري به كشور ديگر متفاوت گزارش شده است. روش ايمونوفلورسانس غيرمستقيم نشان دهنده تكثير ويروس و عفونت فعال است، و روش PCR حضور ويروس را نشان مي دهد. هدف از اين مطالعه تعيين شيوع عفونت فعال CMV در دريافت کنندگان پيوند کليه با روش هاي PCR و ايمونوفلورسانس غيرمستقيم و بروز آن بر اساس متغيرهاي فصل، سن و جنس بود.
روش بررسي: نمونه هاي ارسال شده بيماران داوطلب پيونداز مراکز پيوند کليه سراسر کشور، از سال 1385 تا 1386، به آزمايشگاه قلهک بررسي شدند. اين بررسي با روش هاي PCR و ايمونوفلورسانس غيرمستقيم (pp65 antigenemia) انجام گرفت. نتايج با آزمون هاي كاي دو و رگرسيون لجستيك تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: در مجموع 923 نمونه بررسي شد. شيوع عفونت CMV با روش هاي آنتي ژنميا pp65 و PCR، به ترتيب در (%7.7) 71 و (%35) 323 نمونه بود. ارتباط معني داري بين ميزان مثبت بودن حضور CMV و سن و جنس مشاهده نشد (P>0.05). بين مثبت بودن حضور CMV و فصل انجام آزمايش ارتباط معني داري يافت شد (p=0.01). بيشترين نتايج مثبت به هر دو روش در فصل بهار بود.
نتيجه گيري: نتايج به روش PCR بيشتر از نتايج روش  pp65 antigenemiaاست. هيچ کدام از روش ها ارتباط با سن و جنس را نشان نمي دهند. عفونت در فصل بهار افزايش معني دار دارد.