مقاله بررسي شيوع منابع آلودگي سويه هاي انتروهموراژيک اشريشياکلي و ميزان مقاومت آن ها در مقابل آنتي بيوتيک ها در بين کودکان زير 5 سال شهرستان مرودشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه 268 تا 273 منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع منابع آلودگي سويه هاي انتروهموراژيک اشريشياکلي و ميزان مقاومت آن ها در مقابل آنتي بيوتيک ها در بين کودکان زير 5 سال شهرستان مرودشت
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشريشياکلي انتروهموراژيک
مقاله ژن هاي بيماري زا
مقاله مقاومت آنتي بيوتيکي
مقاله منابع آلودگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: همايون مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سويه هاي انتروهموراژيک اشريشياکلي يکي از مهم ترين پاتوژن هاي روده اي ايجاد کننده بيماري هاي منتقل شونده به وسيله مواد غذايي در انسان محسوب مي شوند. هدف از اين پژوهش، ارزيابي شيوع اسهال ناشي از اين باکتري و بررسي منابع آلودگي و ميزان مقاومت آنتي بيوتيکي سويه هاي جداسازي شده از کودکان زير 5 سال در شهرستان مرودشت بود.
 روش بررسي: در اين پژوهش توصيفي نمونه مدفوع کودکان زير 5 سال شهرستان مرودشت طي يک سال (1386-1385) جمع آوري و پس از غني سازي در محيط کشت هاي اختصاصي و ارزيابي تخمير سوربيتول و فعاليت بتاگلوکورونيدازي تست(MUG)، با کمک آنتي سرم اختصاصي، سويه هاي انتروهموراژيک O157:H7 تعيين هويت گرديد. ژن هاي بيماري زاي وروتوکسين، اينتيمين و هموليزين با استفاده از روش Multiplex PCR و مقاومت آنتي بيوتيکي سويه ها با روش ديسک ديفيوژن مورد ارزيابي قرار گرفت. آلودگي احتمالي تمامي کودکان با آب، مواد غذايي و تماس با حيوانات نيز بررسي شد.
يافته ها: از 615 نمونه مورد بررسي، 89 کلني سوربيتول منفي جداسازي گرديد که 7 سويه O157 14/1) درصد) با آنتي سرم  اختصاصي تاييد شد. تنها در يکي از سويه هاي جدا شده، ژن هاي stx1 و eaeA 16/0) درصد) مشاهده گرديد. تمامي باکتري هاي جداسازي شده به آنتي بيوتيک هاي پني سيلين، آمپي سيلين و اريترومايسين مقاومت داشتند. بين جداسازي سويه هاي انتروهموراژيک اشريشياکلي و فصول مختلف سال ارتباط معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: پايش بيمارستاني به منظور برآورد شيوع سويه هاي انتروهموراژيک در مراکز درماني در تمامي کودکان زير 5 سال مبتلا به گاستروانتريت حاد و ارزيابي اتيولوژيکي و ژنوتايپينگ باکتري در ساير مناطق کشور پيشنهاد مي گردد.