مقاله بررسي صفات زراعي و فيزيولوژيکي در سوماکلون هاي توتون (.Nicotiana tabacum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 137 تا 142 منتشر شده است.
نام: بررسي صفات زراعي و فيزيولوژيکي در سوماکلون هاي توتون (.Nicotiana tabacum L)
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توتون
مقاله همبستگي کانونيک
مقاله رگرسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهادتي مقدم زين العابدين
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتي ميبدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده فشالمي نقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه توتون يکي از گياه صنعتي مهم در سطح جهان محسوب مي شود. در اين تحقيق براي ايجاد تنوع سوماکلوني ابتدا از مغز ساقه رقم بارلي 21 در محيط کشت MS حاوي 2 ميلي گرم در ليتر NAA توليد کالوس گرديد. اين کالوس ها در محيط کشت MS حاوي 1 ميلي گرم در ليترBAP  و 1/0 ميلي گرم در ليتر NAA باززايي شدند. براي تعيين همبستگي صفات و برازش مدل رگرسيون چندمتغيره بر روي عملکرد در بوته هاي سوماکلون حاصل از کشت کالوس، اين بوته ها به همراه رقم شاهد بارلي 21 در مزرعه تحقيقاتي مرکز تحقيقات و آموزش تيرتاش مورد مقايسه و بررسي قرار گرفتند. پس از اندازه گيري صفات مختلف زراعي و فيزيولوژيکي، همبستگي ساده و کانونيک صفات محاسبه و نيز مدل رگرسيون چندمتغيره عملکرد تشکيل گرديد. بررسي ضرايب همبستگي کانونيک نشان داد که بين درصد نيکوتين با دو صفت عملکرد برگ سبز و ارتفاع بوته و نيز بين درصد قند با صفات ارتفاع بوته، عرض برگ و طول ميانگره همبستگي وجود دارد. در مدل رگرسيون نيز مهمترين صفاتي که وارد شدند شامل ارتفاع بوته، طول برگ، درصد نيکوتين و قطر ساقه بودند (R2=0.8). اين صفات به عنوان مهمترين صفات موثر بر عملکرد مي تواند مدنظر محققان قرار گيرد.