مقاله بررسي عادات غذايي بيماران ديابتي نوع دو مراجعه کننده به درمانگاه ديابت اردبيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه 256 تا 260 منتشر شده است.
نام: بررسي عادات غذايي بيماران ديابتي نوع دو مراجعه کننده به درمانگاه ديابت اردبيل
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت مليتوس نوع دو
مقاله عادات غذايي
مقاله رژيم ديابتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنادي اصل فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ايران پرور منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: انطباق با رژيم ديابتي، يکي از مهمترين جنبه هاي مراقبتي بيماران ديابتي است . معمولا پذيرش رژيم ديابتي برحسب ميزان مصرف توضيح داده مي شود. اين مطالعه به منظور شناسايي عادات غذايي بيماران ديابتي نوع دو به بررسي شاخص هايي از مصرف برخي غذاها که بيماران ديابتي توصيه به مصرف يا محدوديت مصرف آنها مي شوند، توسط پرسشنامه بسامد خوراک انجام گرديد.
روش کار: به اين منظور 228 بيمار ديابتي نوع دو به روش نمونه گيري تصادفي از بين مراجعين سرپايي درمانگاه ديابت اردبيل انتخاب شدند.
يافته ها: در اين مطالعه %87.8 زنان و %77.1 مردان پيروي از يک رژيم ديابتيک را گزارش کردند. عادات غذايي اين بيماران حاکي از آگاهي آنها از محدوديت مصرف قندهاي ساده بود. بيماران بسامد کمتري از مصرف غذاهاي حاوي قندهاي ساده (عسل، مربا و نوشابه) را گزارش کردند. همچنين سيب زميني در بين %58.8 زنان و %74.2 مردان مصرف مي شد. %43.8 موارد به همراه چاي از توت خشک استفاده مي کردند.
نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه حاکي از اين است که بايد توجه بيشتري روي مشاوره، آموزش و پيگيري اصلاحات رژيمي بيماران ديابتي صورت گيرد.