مقاله بررسي عدم کارايي تخصيصي و آثار آن بر جانشيني نهاده ها در بخش صنعت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه 71 تا 97 منتشر شده است.
نام: بررسي عدم کارايي تخصيصي و آثار آن بر جانشيني نهاده ها در بخش صنعت
این مقاله دارای 27 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انحراف قيمت
مقاله عدم کارآيي تخصيصي
مقاله تابع هزينه سايه اي
مقاله بازار نهاده
مقاله بخش صنعت
مقاله کشش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزان سرنقي توحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحليل نئوکلاسيکي رفتار توليدکننده، فرض مي شود توليدکنندگان با ترکيب بهينه عوامل توليد و حداقل سازي هزينه ها به دنبال کسب بيشترين سود هستند. پيش فرض اين رفتار، وجود قيمت هاي بازاري است که در بازار رقابتي و فارغ از دخالت نيروهاي غيربازاري شکل مي گيرند و به عنوان معياري از کميابي عوامل توليد، عمل مي کنند. اگر به دليل انحرافات قيمتي، قيمت ها راهنماي غلطي باشند، در اين صورت، نهاده ها به صورت ناکارا و بيش يا کمتر از حد کارا به کار گرفته شده و هزينه هاي توليد افزايش يافته و عدم کارآيي ايجاد مي شود.
اين مطالعه با به کارگيري يک مدل سيستمي و با لحاظ انحرافات قيمتي در تخصيص منابع، ميزان اين عدم کارايي هاي تخصيصي را اندازه مي گيرد. به اين منظور از رويکرد تابع هزينه سايه اي استفاده شده و با محاسبه شاخص مربوط به عدم کارآيي تخصيصي، ميزان انحرافات نسبي و انواع کشش ها، تحليل واقعي تري از تخصيص منابع در صنعت کشور در طول دوره 85-1350 ارايه مي شود.
نتايج به دست آمده، حاکي از قبول فرضيه عدم کارآيي نسبي قيمت نهاده ها و وجود هزينه هاي فزاينده عدم کارآيي تخصيصي در صنايع ايران است.