مقاله بررسي علت مرگ جنين از طريق مطالعه جفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه 37 تا 46 منتشر شده است.
نام: بررسي علت مرگ جنين از طريق مطالعه جفت
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنين
مقاله مرگ
مقاله جفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آستانه محمدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: آي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي ايران
جناب آقای / سرکار خانم: دزفوليان عبدالرحمان
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي سوسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: علايم حياتي شامل تنفس، ضربان قلب يا حركت خودبخودي عضلات ارادي در زمان تولد نشان مي دهد كه جنين سالم است. مرگ جنين يا مرده زايي يكي از مسايل پيچيده علم پزشكي است و عوامل مختلفي در بروز آن دخالت دارند. اين عوامل به سه دسته عوامل مادري، جنيني و جفتي تقسيم مي شوند. هدف اين تحقيق بررسي عوامل هيستوپاتولوژيك مربوط به جفت جنين هاي متولد شده در زايشگاه هاي شيراز و اهواز بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي بر روي تعداد 60 جفت (Plasenta) در سال 1380 انجام گرفت. از اين تعداد، 30 جفت مربوط به مادراني با جنين سالم (گروه كنترل) و 30 جفت ديگر مربوط به مادران با جنين مرده بود. از جفت ها، مقاطع متوالي به ضخامت 5 ميكرون تهيه گرديد و خصوصيات هيستوپاتولوژيك آنها از جمله كلسيفيكاسيون، احتقان، واسكوليت، فيبروز دور عروقي، نكروز فيبرينوئيد و ترومبوز مورد بررسي قرار گرفت. جهت آناليز آماري داده هاي به دست آمده از آزمون t استفاده شد.
يافته ها: در اين تحقيق ميزان كلسيفيكاسيون، ترومبوز، واسكوليت، فيبروز دورعروقي يا ضخيم شدن جدار عروق محور پرزها، نكروز فيبرينوئيد در بافت دسيدوا، احتقان و پر خوني در عروق پرزها، وجود سلول هاي Hofbauer و تجمع گليكوژن در گروه تجربي نسبت به گروه كنترل افزايش معني دار (P<0.05) نشان داد.
نتيجه گيري: بررسي حاضر نشان داد كه اختلالات هيستوپاتولوژيك جفت از جمله كلسيفيكاسيون، ترومبوز عروقي در پرزها، واسكوليت، فيبروز دور عروقي و نكروز فيبرونوئيد از عوامل موثر بر مرگ و مير جنين مي باشند.