مقاله بررسي علل مراجعه به اورژانس بيمارستان چشم پزشکي خاتم الانبيا مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه 26 تا 32 منتشر شده است.
نام: بررسي علل مراجعه به اورژانس بيمارستان چشم پزشکي خاتم الانبيا مشهد
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيب جراحتي چشمي
مقاله جسم خارجي
مقاله عفونت چشمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرايي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ميرنقي
جناب آقای / سرکار خانم: روح بخش زائري مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: قائم پناه ابوذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اورژانسهاي چشم پزشکي يکي از شايعترين مشکلات در بخشهاي اورژانس مي باشد اما مروري عمومي بر اورژانسهاي چشمي را که طي يک دوره شش ماهه به بخش اورژانس بيمارستان خاتم الانبيا (مشهد) به منظور ارايه طرح استراتژي سلامت و مواظبت چشم جهت جلوگيري از صدمات چشمي صورت گرفته است، بررسي مي کند.
روش کار: اين مطالعه توصيفي مقطعي به صورت گذشته نگر بر بيماراني که با شکايتهاي چشمي به بخش اورژانس بيمارستان خاتم الانبيا مشهد در فاصله ماههاي فروردين تا شهريور 1385 مراجعه کرده اند، انجام شد. تشخيصهاي چشمي و موارد بستري علاوه بر متغيرهاي مرتبط جمع آوري شد و به طور جداگانه با نرم افزار اکسل و ميني تب آمار توصيفي مورد ارزيابي قرار گرفت.
نتايج: در دوره مطالعه 28312 بيمار با شکايتهاي چشمي به بخش اورژانس مراجعه کردند. شايعترين تشخيصها در بيماراني که اخيرا مراجعه کردند در دو گروه آسيبهاي جراحتي (%61) و اختلالات التهابي (%22) دسته بندي شدند. نسبت مرد به زن حدود 2.5 به 1 ارزيابي شد. مراجعه در هر دو جنس در دهه سوم زندگي به اوج مي رسد. ميزان مراجعه در اواخر بهار و اوايل تابستان افزايش نشان مي داد. مجموع موارد بستري 431 مورد (1.5 درصد از موارد مراجعه) بود که بخش عمده آنها در نتيجه پيامدهاي آسيبهاي جراحتي و به خصوص پارگي کرده چشم (%38 موارد بستري) نياز به بستري پيدا کرده بودند. تخمين زده مي شود حوادث شغلي چشمي مسوول %43 تمامي آسيبهاي جراحتي که بين سنين 20 تا 59 سال اتفاق مي افتد باشد.
نتيجه گيري: مردان جوان از نظر حوادث چشمي به خصوص در محيط کار با خطر بيشتري مواجه هستند. افراد زير 10 سال تخمين زده مي شود به طور ويژه اي در معرض خطر آسيبهاي شديد چشمي از قبيل پارگي کره چشم هستند. توجه بيشتر نسبت به اين دو گروه در معرض خطر و هدايت آموزشها و آمادگيهاي حفاظتي با استفاده صحيح از عينکهاي محافظ چشمي و آموزش بهداشت بر جنبه هاي پيشگيري در محيط کار و مدارس پيشنهاد مي گردد.