مقاله بررسي عملکرد و شاخص هاي رشد گياه ذرت علوفه اي (.Zea mays L) تحت تاثير کاربرد مقادير مختلف پليمر سوپرجاذب (سوپرآب A-200 ) تحت شرايط تنش خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 1 تا 8 منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد و شاخص هاي رشد گياه ذرت علوفه اي (.Zea mays L) تحت تاثير کاربرد مقادير مختلف پليمر سوپرجاذب (سوپرآب A-200 ) تحت شرايط تنش خشکي
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت علوفه اي
مقاله پليمر سوپرجاذب
مقاله تنش خشکي و دور آبياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موذن قمصري بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري غلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: ظهوريان محمدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: نيك نيايي اميربرديا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کمبود آب يکي از مشکلات مهم توليد گياهان زراعي در اقليم هاي خشک و نيمه خشک ايران مي باشد. کاربرد مواد پليمري سوپرجاذب مي تواند تا حدودي موجب جلوگيري از کاهش توليد در برخي گياهان زراعي تحت شرايط کم آبي گردد. در اين تحقيق تاثير مقادير مختلف پليمر سوپرجاذب سوپر آب – A200 شامل (صفر، 100، 200 و 300 کيلوگرم پليمر سوپرجاذب در هکتار) و سه دور آبياري (9، 7 و 11 روز يکبار) روي عملکرد و شاخص هاي رشد گياه ذرت علوفه اي در منطقه پاکدشت بررسي گرديد. نتايج آزمايش نشان داد که کاربرد پليمر سوپرجاذب موجب افزايش ميزان عملکرد وزن خشک، ارتفاع، سرعت رشد نسبي، سرعت رشد محصول، شاخص پر برگي، شاخص سطح برگ و دوام شاخص سطح برگ ذرت علوفه اي گرديد. بالعکس نتايج حاصل از افزايش دور آبياري موجب کاهش صفات فوق همراه با کاهش آب مصرفي گرديد. ميزان افزايش و يا کاهش صفات تحت تاثير سطوح هر دو فاکتور به صورت خطي بود.