مقاله بررسي عملکرد و کارآيي مصرف آب در سيستم هاي آبياري قطره اي نواري (تيپ) و جوي پشته اي در وضعيت کشت يک رديفه و دو رديفه در ذرت دانه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه 71 تا 78 منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد و کارآيي مصرف آب در سيستم هاي آبياري قطره اي نواري (تيپ) و جوي پشته اي در وضعيت کشت يک رديفه و دو رديفه در ذرت دانه اي
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبياري قطره اي نواري (تيپ)
مقاله تراکم
مقاله ذرت
مقاله کارآيي مصرف آب
مقاله کشت دو رديفه
مقاله مياندوآب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدآلي جمال
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي معروف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آب مهم ترين عامل محدودکننده کشاورزي است و استفاده بهينه از آن از اهميت خاصي برخوردار است. به منظور بررسي کارآيي مصرف آب در سيستم هاي آبياري نشتي و ميکرو (نوارهاي آبياري قطره اي تيپ) و بررسي کشت يک و دو رديفه و تراکم در زراعت ذرت دانه اي رقم SC704 آزمايشي در قالب طرح کرت هاي نواري خرد شده (strip split plot) بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار به مدت سه سال (1386-1384) در ايستگاه تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي مياندوآب به اجرا در آمد. فاکتور عمودي چهار تيمار آبياي شامل سه سطح 80، 100 و 120 درصد نياز آبي با استفاده از آبياري قطره اي نواري (تيپ) و 100 درصد نياز آبي در روش آبياري نشتي و فاکتور افقي آرايش کاشت به صورت کشت يک و دو رديفه و فاکتور فرعي تراکم شامل سه سطح 75، 90 و 105 هزار بوته در هکتار بود. در اين تحقيق تاثير عوامل بر کارآيي مصرف آب، عملکرد دانه، بيوماس خشک و وزن هزار دانه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از اجراي پروژه در سه سال متوالي نشان داد که در مورد تيمارهاي آبياري، کارآيي مصرف آب در تيمارهاي آبياري قطره اي نواري در سطوح نياز آبي 80 و 100 درصد داراي بيشترين مقدار بود و در تيمار آبياري نشتي داراي کمترين مقدار بود ولي مقدار عملکرد در تيمار آبياري قطره اي نواري در سطح نياز آبي 120 درصد داراي بيشترين مقدار و در تيمار آبياري قطره اي نواري در سطح نياز آبي 80 درصد داراي کمترين مقدار بود. در مورد آرايش کاشت، مقادير کارآيي مصرف آب و عملکرد در آرايش کاشت دو رديفه بيشتر از آرايش کاشت يک رديفه بود. در مورد تراکم، کارايي مصرف آب و عملکرد در تراکم 90000 بوته در هکتار داراي بيشترين مقدار و در تراکم 75000 بوته در هکتار داراي کمترين مقدار بود. در مورد اثرات متقابل روش آبياري و تراکم، کارآيي مصرف آب در تيمار آبياري قطره اي نواري در سطح نياز آبي 80 درصد و تراکم 90000 بوته در هکتار داراي بيشترين مقدار بود. در مورد اثرات متقابل روش آبياري و آرايش کاشت و تراکم، کارآيي مصرف آب در تيمار آبياري قطره اي نواري در سطح نياز آبي 80 درصد و آرايش کاشت دو رديفه و تراکم 90000 بوته در هکتار داراي بيشتري مقدار و در تيمار آبياري نشتي داراي کمترين مقدار بود.