مقاله بررسي عوامل اتيولوژيک کچلي سر در بچه هاي زير دوازده سال مشکوک به عفونتهاي درماتوفيتوزيس مراجعه کننده به آزمايشگاه کلينيک شماره 2 دانشگاه علوم پزشکي تبريز (1384-1382) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه 11 تا 14 منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل اتيولوژيک کچلي سر در بچه هاي زير دوازده سال مشکوک به عفونتهاي درماتوفيتوزيس مراجعه کننده به آزمايشگاه کلينيک شماره 2 دانشگاه علوم پزشکي تبريز (1384-1382)
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كچلي سر
مقاله تريکوفيتون
مقاله ميکروسپوروم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصل رهنماي اكبري نجيبه
جناب آقای / سرکار خانم: اديب پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صالح پوررنج دوست فام اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: نوع خواهي ايران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: درماتوفيتوزيس (کچلي) يک عفونت قارچي است که توسط درماتوفيتها در پوست، مو و ضمايم آنها ايجاد مي گردد. اين عفونت ممکن است از انسان به انسان (انساندوست)، از حيوان به انسان (حيواندوست)، از خاک به انسان (خاکدوست) منتقل گردد. کچلي سر شايعترين عفونت درماتوفيتي در بچه ها بوده و بيشترين شيوع آن در بچه هاي 4-12 ساله مي باشد. در سال 2005 كچلي سر در عربستان %5.9، در يونان %5 و در ايران %13.3 بوده است. مطالعه حاضر جهت بررسي عوامل ايجاد کننده کچلي سر در کودکاني که مشکوک به کچلي سر بوده و به آزمايشگاه قارچ شناسي کلينيک دانشگاه علوم پزشکي تبريز مراجعه کرده بودند، انجام شد.
روش بررسي: مطالعه در طي سه سال ( 84-1382)، روي 202 کودک زير 12 سال كه به آزمايشگاه قارچ شناسي کلينيک دانشگاه علوم پزشکي مراجعه نموده و ضايعات مشکوک به کچلي سر داشتند، انجام و از مو و تراشه هاي پوست سر تهيه شده از هر بيمار، آزمايش مستقيم بعمل آمده و براي تعيين گونه ها كشت داده شد.
يافته ها: از بين 202 کودک که ضايعات مشکوک به کچلي سر داشتند 52 نفر (%25.7)، مثبت بودند. تظاهرات کلينيکي کچلي سر بصورت %50 اکتوتريکس، %38.5 اندوتريکس و %11.5 فاووس مشاهده شد. تريکوفيتون وروکوزوم با %32.7، شايعترين گونه درماتوفيتي در اين مطالعه بود. تريكوفيتون ويولاسئوم %23.1، ميكروسپوروم كانيس %19.2، تريكوفيتون شوئن لايني %13.5، تريكوفيتون تونسرانس %9.6، تريكوفيتون منتاگروفيتس %1.9 بترتيب گونه هاي جدا شده بودند.
نتيجه گيري: کچلي سر شايعترين عفونت درماتوفيتي در کودکان و با شيوع کمتر در بزرگسالان مي باشد که توسط گروهي از قارچهاي کراتين دوست بنام درماتوفيتها ايجاد مي گردد. تعيين پراکندگي جغرافيايي درماتوفيتها در سراسر دنيا مشکل است و عواملي چون عادات اجتماعي، مهاجرت، امکان مسافرتهاي سريع در تغيير پراکندگي عفونتهاي درماتوفيتي در سطح دنيا دخيل هستند. اين مطالعه نشان مي دهد که کچلي سر در پسرها (%67.8) تقريبا دو برابر دخترها مي باشد (%32.2). ميکروسپوروم کانيس، تريکوفيتون وروکوزوم، تريکوفيتون ويولاسئوم و تريکوفيتون شوئن لايني مهمترين گونه هاي اتيولوژيک در اين مطالعه بودند و اين نتايج با مطالعاتي که در ساير نقاط دنيا و در داخل کشور انجام گرفته مطابقت دارد. علايم کلينيکي مثل وجود لکه هاي خاکستري، نقاط سياه، کروتهاي فنجاني شكل و اسکوچولائي در تشخيص انواع شکلهاي کچلي سر کمک کننده بودند.