مقاله بررسي عوامل موثر برکارآفريني دانش آموختگان کشاورزي از ديدگاه اعضاي هيات علمي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 115 تا 122 منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر برکارآفريني دانش آموختگان کشاورزي از ديدگاه اعضاي هيات علمي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش عالي کشاورزي
مقاله کارآفريني
مقاله دانش آموخته
مقاله تحليل عاملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورآتشي مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: مختارنيا محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نگاهي به تغييرات سريع جوامع و روند رو به رشد و توسعه جهاني و ضرورت هماهنگي با اين رشد، ارزش کارآفريني را بيش از پيش افزايش داده است. تحقيق حاضر با استفاده از روش پيمايشي و با هدف بررسي عوامل موثر بر کارآفريني دانش آموختگان کشاورزي از ديدگاه اعضاي هيات علمي انجام گرديده است. جامعه آماري تحقيق را اعضاي هيات علمي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران تشکيل دادند (N=203) که تعداد 83 نفر از آن ها به عنوان نمونه، با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. ابزار اصلي اين تحقيق پرسشنامه بود که روايي آن بر اساس نظرخواهي از تعدادي از استادان و صاحبنظران در اين زمينه تنظيم شد و براي تعيين پايايي ابزار تحقيق از روش آزمون مقدماتي استفاده شد که آلفاي کرونباخ محاسبه شده مبين اعتبار مناسب براي گردآوري داده ها بود. براي تحليل داده ها از نرم افزار آماريSPSS  نسخه 5/11 استفاده شد. يافته هاي تحقيق نشان داد از ديدگاه اعضاي هيات علمي، مهم ترين متغيرهاي موثر بر کارآفريني دانش آموختگان کشاورزي به ترتيب عبارت از داشتن انگيزه کافي، خلاقيت و نوآوري و تامين مالي بودند. با استفاده از تحليل عاملي چهار عامل به عنوان عوامل موثر بر کارآفريني دانش آموختگان کشاورزي شناسايي شدند. عامل اول با عنوان روانشناختي، عامل دوم با عنوان خدمات حمايتي، عامل سوم با عنوان تحصيلي و عامل چهارم با عنوان مهارت کسب و کار که به ترتيب 76/28، 67/21، 91/18 و 76/18 درصد واريانس کل (11/88 درصد) را تبيين کردند.