مقاله بررسي عوامل موثر بر زمان سفر در سيستم حمل و نقل عمومي و پيش بيني زمان سفر مورد كاوي: سيستم اتوبوسراني شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه 219 تا 232 منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر زمان سفر در سيستم حمل و نقل عمومي و پيش بيني زمان سفر مورد كاوي: سيستم اتوبوسراني شهر تهران
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيش بيني زمان سفر
مقاله برنامه ريزي سيستم اتوبوسراني
مقاله شبكه عصبي مصنوعي
مقاله رگرسيون خطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين ناصري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: برادران وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توسعه سيستم هاي حمل ونقل هوشمند، فرآيند برنامه ريزي سيستم هاي حمل و نقل عمومي مانند اتوبوس و قطار شهري از حالت استاتيك (برنامه ريزي بر اساس داده هاي گذشته) به حالت پويا (برنامه ريزي بر اساس داده هاي گذشته و لحظه اي) تغيير كرده است. در هر دو فرآيند فوق، زمان سفر به عنوان مهم ترين پارامتر برنامه ريزي محسوب مي شود. در بيشتر مطالعات گذشته حوزه برنامه ريزي حمل ونقل عمومي، مبناي برآورد زمان سفر، استفاده از رويكرد توزيع هاي احتمالي بوده است. اما پيش بيني دقيق و صحيح زمان سفر نيازمند توسعه مدلهاي پيش بيني متناسب با هر نوع فرآيند برنامه ريزي و بر اساس تاثير متغيرهاي موثر بر زمان سفر است.
در اين مقاله با مطالعه سيستم حمل و نقل عمومي شهر تهران (اتوبوسراني)، متغيرهاي موثر بر زمان سفر، شناسايي شده و ميزان تاثير هر يك از آنها بر زمان سفر اندازه گيري شده است. دو مدل پيش بيني مبتني بر رگرسيون خطي و شبكه عصبي پيش خوراند جهت پيش بيني زمان سفر وسايل نقليه عمومي بين دو ايستگاه متوالي قابل استفاده در فرآيندهاي برنامه ريزي استاتيك و پويا طراحي شده است. مقدار ضريب همبستگي بين مقادير واقعي و پيش بيني شده براي متغير زمان سفر در شبكه اتوبوسراني شهر تهران، در مدل رگرسيون حدود 75% و در مدلهاي شبكه عصبي حدود 94% بوده است.