مقاله بررسي عوامل موثر بر سرقت نوجوانان (مطالعه موردي: شهر کرمانشاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه 37 تا 50 منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر سرقت نوجوانان (مطالعه موردي: شهر کرمانشاه)
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرقت
مقاله از هم گسيختگي خانواده
مقاله پايگاه اجتماعي اقتصادي
مقاله پيوند اجتماعي
مقاله احساس محروميت اجتماعي
مقاله همنشيني افتراقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسني تبريزي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پروين ستار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به بررسي عوامل موثر بر سرقت نوجوانان در کرمانشاه با رويکردي ترکيبي پرداخته است. مبناي نظري پژوهش برتئوري هاي همنشيني افتراقي، کنترل اجتماعي، احساس محروميت نسبي و شرايط آنوميک خانواده استوار مي باشد. روش تحقيق، پيمايشي و از نوع روش علي – مقايسه اي است. اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه هدايت شده محقق ساخته جمع آوري گرديده است. جمعيت آماري متشکل از دو گروه مستقل تجربي و کنترل است: گروه تجربي شامل کليه سارقين نوجوان نگهداري شده در زندانها و مراکز اصلاح و تربيت کرمانشاه و گروه کنترل مشتمل برکليه دانش آموزان سنين 12 تا 18 سال شاغل به تحصيل در سال تحصيلي 86-85 در کرمانشاه مي باشد. نتايج تحقيق نشانگر تفاوت معنادار ميان دو گروه تجربي (سارق) و کنترل (غير سارق) به لحاظ ميزان گسيختگي خانوادگي، وضعيت اجتماعي – اقتصادي، ميزان پيوند اجتماعي، ميزان احساس محروميت نسبي و ميزان همنشيني با کجروان است.