مقاله بررسي عوامل موثر بر سرمايه گذاري در سهام در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردي: بورس اوراق بهادار منطقه اي اصفهان) (عنوان عربي: دراسه العوامل الموثره علي الاستثمار في اسهم بورصه الاوراق الماليه (الموضوع قيد البحث: بورصه الاوراق الماليه في محافظه اصفهان)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1387 در جستارهاي اقتصادي از صفحه 137 تا 162 منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر سرمايه گذاري در سهام در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردي: بورس اوراق بهادار منطقه اي اصفهان) (عنوان عربي: دراسه العوامل الموثره علي الاستثمار في اسهم بورصه الاوراق الماليه (الموضوع قيد البحث: بورصه الاوراق الماليه في محافظه اصفهان))
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه گذاري
مقاله ادراک ريسک
مقاله تمايل به ريسک
مقاله اطلاعات عملکرد گذشته
مقاله نرخ بازده مورد انتظار (كليدواژه عربي: الاستثمار
مقاله فهم المجازفه
مقاله الرغبه في المجازفه
مقاله معلومات الاداء السابق
مقاله سعر الفائده المتوقعه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابزري مهدي‌
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهميت سرمايه گذاري براي رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي به اندازه اي است که آن را يکي از اهرم هاي قوي براي رسيدن به توسعه کرده است، اما بايد به ياد داشت که به همان ميزان که توجه به اين امر مي تواند باعث شود اقتصاد رشد يابد و شکوفا شود، توجه نکردن به آن مي تواند موجب شود افت اقتصادي پيش آيد، بنابر اين بايد گفت که رشد اقتصادي و افزايش رفاه عمومي، در بلندمدت، بدون توجه به سرمايه گذاري و عوامل مهم موثر موجود در محيط آن ممکن نيست. مطالعه دقيق تجزيه و تحليل سرمايه گذاري و عوامل مهم در محيط فعاليت سرمايه گذاران مي تواند از يک طرف موجب شود حجم نقدينگي هاي سرگردان و تورم کاهش يافته، اشتغال افزايش يابد و از طرف ديگر، باعث شود مديريت بهتر شده، ثروت سرمايه گذاران افزون گردد.
هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسي عوامل موثر بر سرمايه گذاري در سهام است که به وسيله دو دسته متغير به عنوان سوال هاي پژوهش آزمون شده است. اين دو دسته، متغيرهاي مربوط به ويژگي هاي سرمايه گذاران (ادراک ريسک، تمايل به ريسک و تخصيص سرمايه) و ويژگي هاي مربوط به بازار سرمايه (نرخ بازده مورد انتظار و اطلاعات عملکرد گذشته) هستند. در تحقيق حاضر، براي جمع آوري اطلاعات مربوط به مباني نظري پژوهش از روش کتابخانه اي (نظير کتاب ها و مجله هاي علمي) و براي جمع آوري اطلاعات براي تحليل و آزمون فرضيات پژوهش از پرسش نامه استفاده شده است. در اين پژوهش، براي تجزيه و تحليل و آزمون سوال هاي پژوهش از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي (آزمون کولمو گورف- اسميرنوف و آزمون t دو نمونه اي) استفاده شده است.
نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهند که ادراک ريسک بر تمايل به سرمايه گذاري، نرخ بازده مورد انتظار و تخصيص سرمايه، و اطلاعات عملکرد گذشته بر تمايل به سرمايه گذاري و نرخ بازده مورد انتظار تاثير مي گذارند.