مقاله بررسي عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي مقواي کنگره اي در ايران: نگرش سيستمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1389 در علوم و فنون منابع طبيعي از صفحه 31 تا 44 منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي مقواي کنگره اي در ايران: نگرش سيستمي
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معادلات هم زمان
مقاله مقواي کنگره اي
مقاله عرضه
مقاله تقاضا
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاجديني آژنگ
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي امير
جناب آقای / سرکار خانم: روح نيا مهران
جناب آقای / سرکار خانم: جهان لتيباري احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقواي کنگره اي يک محصول توليدي با ارزش براي بسته بندي کالاهاي مختلف جهت ارايه به بازارهاي داخلي و بين المللي مي باشد، لذا جهت توسعه صنعت توليد اين محصول و شناسايي تغييرات در عرضه و تقاضا براي آن، لازم است که الگوي توليد و مصرف و مهمترين متغيرهاي موثر بر آن را شناسايي نمود. از اين رو در بررسي حاضر، در ابتدا به تشريح مدل هاي عرضه و تقاضاي مقواي کنگره اي در ايران و شناسايي اجزاي تشکيل دهنده آنها پرداخته و سپس با استفاده از داده هاي سري زماني 1360 تا 1368 و روش سيستمي حداقل مربعات سه مرحله اي تکرار شونده (I3SLS) به تخمين هم زمان توابع عرضه و تقاضاي مقواي کنگره اي در ايران پرداخته شده است. نوع تابعي که براي توابع عرضه و تقاضاي مقواي کنگره اي در ايران در نظر گرفته شده است، يک تابع خطي لگاريتم – لگاريتمي مي باشد. علت انتخاب چنين مدلي دستيابي به ضرايبي است که مستقيما کشش ها را برآورد مي کند. در اين راستا قبل از برآورد مدل معادلات هم زمان، ايستايي هر يک از متغيرها در حالت لگاريتمي با استفاده از آزمون ريشه واحد ديکي فولر تعميم يافته ( (ADFدر سطح معني دار 5 درصد مورد بررسي قرار گرفت و سپس معادلات در حالت ايستايي متغيرها با روش I3SLS تخمين زده شدند. نتايج حاصل از تخمين نشان داد که متغيرهاي توليد ناخالص ملي در سال قبل، جمعيت كل كشور، شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي (CPI) و ارزش افزوده بخش صنعت در تابع تقاضاي مقواي کنگره اي از لحاظ آماري در سطح اطمينان 5 درصد معني دار شناخته شده اند، به طوري که متغيرهاي توليد ناخالص ملي در سال قبل، جمعيت کل کشور و ارزش افزوده بخش صنعت اثر مثبت و متغير شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي اثر منفي بر ميزان تقاضا براي مقواي کنگره اي در ايران دارند. همچنين متغير مجازي جنگ از لحاظ آماري در سطح 5 درصد معني دار شده است که تاثير مثبت سال هاي جنگ را بر ميزان تقاضا براي مقواي کنگره اي در آن زمان نشان مي دهد. در تابع عرضه‌، متغيرهاي ميزان توليد، مصرف و واردات مقواي کنگره اي در سال قبل، نرخ تورم و همچنين هزينه توليد مقواي کنگره اي در سال قبل، از لحاظ آماري در سطح 5 درصد معني ‌دار شناخته شده ‌اند به طوري که ميزان مصرف مقواي کنگره اي در سال قبل، اثر مثبت و متغيرهاي ميزان توليد و واردات مقواي کنگره اي در سال قبل، هزينه توليد مقواي کنگره اي در سال قبل و نرخ تورم، اثر منفي بر ميزان توليد اين محصول در ايران دارند.