مقاله بررسي عوامل موثر بر منزلت اجتماعي پليس راهنمايي و رانندگي (مورد مطالعه استان اردبيل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه 11 تا 34 منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر منزلت اجتماعي پليس راهنمايي و رانندگي (مورد مطالعه استان اردبيل)
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منزلت اجتماعي
مقاله پليس راهنمايي و رانندگي
مقاله رفتار و عملکرد
مقاله وضعيت معيشتي
مقاله تجهيزات و امکانات
مقاله وضعيت ظاهري
مقاله وضعيت خانوادگي
مقاله نوع وظايف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسينيان شهامت
جناب آقای / سرکار خانم: فهيمي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منزلت اجتماعي قضاوتي است که به موجب آن، جامعه، حيثيت و محبوبيت بيشتري به فلان موقعيت يا به فلان پايگاه اجتماعي مي دهد و به طور کلي آنها را به هر دليلي به موقعيت ها و به پايگاه هاي اجتماعي ديگر ترجيح مي دهد.
اين پژوهش تحت عنوان «بررسي عوامل موثر بر منزلت اجتماعي پليس راهنمايي و رانندگي از ديدگاه کارکنان راهنمايي و رانندگي استان اردبيل» در سال 1386 با هدف شناسايي و تبيين علمي برخي از عوامل موثر بر ارتقاي منزلت اجتماعي کارکنان پليس راهنمايي و رانندگي انجام شده است. اين عوامل شامل: رفتار و عملکرد کارکنان، وضعيت معيشتي، وضعيت ظاهري کارکنان، تجهيزات و امکانات پليس، وضعيت خانوادگي کارکنان و نوع وظايف پليس راهنمايي و رانندگي مي باشد.
براي انجام اين پژوهش، تمامي کارکنان پليس راهنمايي و رانندگي استان اردبيل به عنوان نمونه انتخاب شدند و از طريق 100 پرسشنامه، داده هاي لازم جمع آوري گرديد و سپس با استفاده از آزمون هاي آماري T و فريدمن هر يک از فرضيه ها مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان مي دهد که 6 متغير رفتار و عملکرد، وضعيت معيشتي، تجهيزات و امکانات پليس، وضعيت ظاهري، وضعيت خانوادگي و نوع وظايف پليس راهنمايي و رانندگي بر منزلت اجتماعي تاثير دارند.